RESEARCH PAPER
Influence of species herbicides on the changes in the enzymatic activity of soil in a apple-tree orchard
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-10
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 35-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this paper was to describe the reaction of the soil, when the glyphosate (Roundup 360 SL) was applied in control in an apple-tree orchard to it, as well as in the comparison with weed control with using of triazine herbicides (Azotop – simazine). The soil reaction was described in comparison to the enzymatic activity of the soil, based on the results of the chemical properties. The research on the typical lessivc soil (Haplic Luvisol) that are typical of the Lublin Upland was done at the Felin Research Farm 15°15'N; 22°35'E), specifically at the research orchard run by the Orchard Department of Agriculture Academy in Lublin. Fundamental influence of herbicide kind on enzymatic activity and chemical properties of soil. The degradation of the chemical properties of a soil maintained in a herbicides fallow, using triazine herbicides was evident. This degradation was accompanied by a decrease of biochemical activity. This effect was not observed when glyphosate was used. The enzymatic activity of soil maintained in herbicide fallow, with Roundup, was a few times higher than in the soil maintained in herbicide fallow by using Azotop. The results obtained indicate that the criticism against using triazine herbicides in orchard crops is justified. Therefore it would be more appropriate to substitute other methods of weed control, to using triazine herbicides.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ rodzaju herbicydów na kształtowanie się aktywności enzymatycznej gleby w sadzie jabłoniowym
gleba płowa, sad jabłoniowy, herbicydy, aktywność enzymatyczna
Celem niniejszej pracy było zbadanie reakcji gleby na zastosowanie herbicydów glifosatowych (Roundup 360 SL) do zwalczania chwastów w sadzie jabłoniowym, w porównaniu do odchwaszczania z użyciem herbicydów triazynowych (Azotop – simazyna). Reakcje te opisano w zakresie aktywności enzymatycznej gleby, w odniesieniu do jej właściwości chemicznych. Badania zlokalizowano w Sadzie Doświadczalnym Katedry Sadownictwa Akademii Rolniczej w Lublinie (51°14'N; 22°34'E), na typowej dla Wyżyny Lubelskiej glebie płowej (Haplic Luvisols) wytworzonej z utworów pyłowych. Wykazano istotny wpływ rodzaju herbicydów na aktywność enzymatyczną i właściwości chemiczne badanej gleby. Stwierdzono degradacją właściwości chemicznych gleby utrzymywanej w ugorze herbicydowym przy pomocy herbicydów triazynowych, czemu towarzyszył spadek jej aktywności biochemicznej. Zjawiska tego nic obserwowano w przypadku stosowania glifosatu. Aktywność enzymatyczna gleby utrzymywanej w ugorze herbicydowym za pomocą Roundupu była kilkakrotnie większa niż w glebie odchwaszczanej Azotopem. Uzyskane wyniki wskazuj ą, że uzasadniona jest krytyka wykorzystania herbicydów triazynowych w uprawach sadowniczych i należy dążyć do zastąpienia ich innymi metodami ograniczającymi rozwój chwastów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top