RESEARCH PAPER
Influence of soil water potential on microdiffusion of oxygen in the Eutric Cambisol
 
More details
Hide details
1
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska. Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
Publication date: 2021-12-21
 
Acta Agroph. 2003, (84), 145–152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the water potential (pF) and oxygen microdiffusion in the Eutric Cambisol loamy sand soil arc presented. Soil sampled on various depth were subjected to research. It was stated that the most suitable water- air conditions arc in the range from pF 2,2 to pF 2.7.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ potencjału wody glebowej na mikro dyfuzję tlenu na przykładzie gleby bielicowej (Eutric Cambisol)
ODR, mikrodyfuzja tlenu. retencja wodna, gleba bielicowa
W pracy przedstawiono zależność od potencjału wody glebowej mikrodyfuzji tlenu (ODR) w glebie bielicowej. Uwzględniono trzy poziomy genetyczne badanej gleby. Stwierdzono, że najkorzystniejsze stosunki wodno-powietrzne w glebie bielicowej występują w przedziale uwilgotnienia odpowiadającemu pF 2,2 - 2,7.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125