Application of luminescence methods in investigation of tomato photosynthetic apparatus response to high light and chilling
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University of Szczecin, ul. Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 431-439
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of short-term (2 h) high irradiance (PPFD 800 μmol m-2 s-1) at different temperatures: 22°C and 4°C on chlorophyll luminescence in the leaves of tomato was studied. The plants belonged to cultivars with different tolerance to low temperature: New Yorker (tolerant) and Robin (sensitive). Chlorophyll a fluorescence induction, informing about PSII functioning and the interactions between the primary photosynthesis reaction and dark enzymatic reactions, and delayed luminescence decay, informing about the efficiency of electrons transport, were estimated. The extent to which the parameters decreased indicated a higher tolerance of cv. New Yorker to high irradiance together with chilling stress compared to cv. Robin. The measurements were repeated after 24-h recovery in the dark at room temperature. The recovery resulted in an increase of all the parameters of chlorophyll fluorescence, most of them reaching similar level in both cultivars, which indicates more efficient regeneration ability of photosynthesis activity in the case of the cv. Robin plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie luminescencji chlorofilu do badania reakcji aparatu fotosyntetycznego roślin pomidora na stres świetlny oraz chłód
fluorescencja chlorofilu, fotoinhibicja, reakcje fotosyntezy, restytucja
W pracy przedstawiono badania wpływu krótkotrwałego (2h) silnego naświetlenia (PPFD 800 μmol×m-2×s-1) w temperaturze 22°C i 4°C, na luminescencję chlorofilu w liściach pomidora. Badane rośliny należały do odmian różniących się reakcją na niską temperaturę: New Yorker (NY) bardziej tolerancyjna oraz Robin (R) bardziej wrażliwa. Wyznaczone parametry indukcji fluorescencji chlorofilu a informują o wydajności reakcji fazy świetlnej fotosyntezy i ich współdziałania z ciemniowymi reakcjami enzymatycznymi. Określono szybkość zaniku opóźnionej luminescencji chlorofilu a, który jest związany z wydajnością transportu elektronów pomiędzy pierwotnymi akceptorami chinonowymi w PS II. Z analizy zmian wartości tych parametrów, które nastąpiły pod wpływem czynników stresowych wynika, że rośliny odmiany NY wykazują wyższą odporność na zwiększone napromieniowanie w warunkach obniżonej temperatury w porównaniu z roślinami odmiany R. Badane fragmenty liści poddano następnie restytucji przez 24h w ciemności i w temperaturze pokojowej, a następnie powtórzono poprzednie pomiary luminescencji chlorofilu. W rezultacie procesu restytucji nastąpił wzrost wartości wszystkich wyznaczanych parametrów, w więk-szości do podobnego poziomu, co świadczy o efektywnych mechanizmach naprawczych w roślinach odmiany R.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top