RESEARCH PAPER
Effluent of municipal sew ages irrigation of industrial cultivation on the level of biogens concentration in the soil and drainage waters
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska, Lublin, ul. Nadbystrzycka 40
 
2
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 20-718 Lublin, Al. Kraśnickie 102
 
3
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 93-113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of the research on biogens removal from sewages by irrigation of industrial plants cultivation are presented in the paper. Treated effluents from sewage treatment plant "Hajdów" in Lublin were used for irrigation of poplar, willow, hemp, corn, rape and two blends of grasses. The experimental field was divided into 7 blocks and every block into 3 subblocks (control one, irrigated by optimal dose of sewages, and irrigated by the double of optimal dose). In all studied cases the degree of P-PO4 reduction was found to be over 80%. Irrigation caused the increase of N-NH4 concentration in drainage water from 0.2-0.6 to 0.6-1.5 g m–3.The concentration of N-NO3 in drainage waters during irrigation period did not exceed 10 g m–3 on the block with hemp cultivation for both dosages, and 14.2 g m–3 on the block with willow, rape and corn cultivation. The highest biogens reduction effects were found on the block with hemp, rape and corn cultivation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawadniania upraw przemysłowych ściekami miejskimi na zmiany stężeń pierwiastków biogennych w wodach glebowych i drenarskich
biogeny, nawadnianie, oczyszczalnia hydrobotaniczna
W pracy przedstawiono wyniki badań poligonowych nad usuwaniem substancji biogennych ze ścieków w procesie nawadniania upraw przemysłowych. Ściekami oczyszczonymi z oczyszczalni "Hajdów" w Lublinie nawadniano uprawy roślin: topola, wiklina, konopie, kukurydza, rzepak i dwie mieszanki traw. Obszar badawczy podzielono na 7 bloków, a każdy blok na 3 kwatery (kontrolną, nawadnianą optymalną dawką ścieków dla danej rośliny i podwójną dawką optymalną). Stwierdzono, że stopień redukcji stężenia P-PO4 we wszystkich przypadkach przekracza 80%. Nawadnianie powoduje wzrost stężenia N-NH4 w wodach drenarskich z 0,2-0,6 g•m–3 do poziomu 0,6-1,5 g•m–3. Stężenie N-NO3 w wodach drenarskich w okresie nawadniania nie przekraczało na kwaterach z konopiami 10 g NNO3 •m–3 przy obu dawkach polewowych, a z wikliną, rzepakiem i kukurydzą 14,2 g NNO3 •m–3 . Najlepsze efekty redukcji stężeń substancji biogennych stwierdzono na kwaterach z konopiami, kukurydzą i rzepakiem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top