RESEARCH PAPER
The share of mixed grasses in soil respiration after irrigation of water (after II step of purification)
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 193-199
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigation was carried out under field conditions with organic soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal wastewater after second step of purification. Experimental field was covered with mixed grass Wastewater was added 10 times a year with the dose 60 and 120 mm. Investigations comprised gas emission from the surface of soil covered with plants and with out them. The main objective of this paper was to investigate process of respiration of soil under different experimental treatments. Measurements of gas emission were performed with the use of metal cylinders as a basement and plexiglas chamber installed after irritations. Composition of air, taken up from plexiglas chambers to vacuum containers, was analysed by gas chromatographic technique. Paralelly in the soil profiles on 10-100 cm depth redox potential (Eh) was measured by permanently installed platinum electrodes with respect to calomel electrodes as a reference. Soil redox potential, during irrigated cycle, from the initial movement of waste added to their migration through soil profile gives good soil aeration characteristics. CO2 emission from the surface of soil covered with mixed grass was 25% lower than from the soil with out plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania
respiracja, potencjał redoks, nawadnianie, ścieki miejski
Badania prowadzono w warunkach polowych na glebie torfowo-murszowej (Eutric Histosoł) nawadnianej ściekami po drugim stopniu oczyszczania. Pole doświadczalne porośnięte było mieszanką traw odpowiednio dobranych gatunków gdzie w okresie wegetacji stosowano dwie dawki ścieków odpowiednio 600 i 1200 mm rocznie. Ścieki wprowadzano na pole w jednorazowej dawce odpowiednio: 60 i 120 mm. Badania obejmowały analizę CO2 emitowanego z powierzchni gleby bez udziału i z udziałem wybranych roślin. Celem zaś procy było prześledzenie procesu respiracji gleb w zastosowanych obiektach doświadczenia. Do pomiarów emisji wykorzystano zestawy metalowych podstaw i przezroczystych komór instalowanych po rozpoczęciu nawodnień. Skład powietrza pobranego z punktów pomiarowych do odpowietrzonych fiolek oznaczano chromatograficznie. Równocześnie oznaczano w glebie na głębokościach od 10-100 cm potencjał oksydoredukcyjny (Eh) elektrodami platynowymi na stałe umieszczonymi w profilu glebowym wobec elektrody kalomelowej. Stan oksydoredukcyjny podczas trwania cyklu zalewowego, od momentu wprowadzenia ścieków do ich przemieszczenia w głąb profilu, był cechą charakteryzującą dobrze stan natlenienia gleby. Obecność traw na polu irygowanym ściekami miejskimi spowodowała zmniejszenie emisji CO2 z powierzchni o ok. 25% w porównaniu z glebą bez udziału roślin
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top