RESEARCH PAPER
Evaluation of applied dielectric mixing models of mineral soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 157-168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The popular dielectric mixing models for mineral soils: 3-phase model α, 4-phase model α, 4-phasc model α with the bound water dielectric permittivity dependent on soil moisture, 4-phase de Loor model and regression model were discussed. It was found that 4-phase model a with the bound water dielectric permittivity dependent on soil moisture works almost the same as the regression model, which allows the user to omit individual calibration of dielectric water content measurement.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena stosowanych modeli przenikalności dielektrycznej gleb mineralnych
reflektometria czasowa, TDR, przenikalność dielektryczna gleby, wilgotność objętościowa gleby
Dokonano oceny stosowanych modeli przenikalności dielektrycznej gleby mineralnej: 3-fazowego α, 4-fazowego α, 4-fazowego α z przenikalnością dielektryczną wody związanej zależną od wilgotności gleby, 4-fazowego de Loor'a oraz regresyjnego. Znaleziono, że model 4-fazowy α z przenikalnością dielektryczną wody związanej zależną od wilgotności gleby funkcjonuje porównywalnie z modelem regresyjnym, co pozwała uniknąć indywidualnej kalibracji dielektrycznych pomiarów wilgotności gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top