RESEARCH PAPER
Water conductivity of Polish alluvial soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 281-288
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the results of water conductivity investigations of Polish alluvial soils are presented. It was stated, that the highest values of water conductivity coefficients were noticed in case of surface and subsurface layers of light and very light alluvial soils in the range pF 0-pF 1.5; and the lowest values of this coefficient were observed in the range pF 3-pF 4.2. Medium weight and heavy as well as light and medium weight alluvial soils in the all layers had the similar courses of water conductivity coefficients.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przewodnictwo wodne mad Polski
mady Polski, przewodnictwo wodne
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących opisu zmienności współczynnika przewodnictwa wodnego mad Polski. Stwierdzono, że najwyższymi wartościami współczynnika przewodnictwa wodnego charakteryzowały się warstwy powierzchniowa i podpowierzchniowa mad lekkich i bardzo lekkich w zakresie pF 0-pF 1,5, a najniższe wartości współczynnika odnotowano dla nich w zakresie pF 3-pF 4,2. Mady średnie i ciężkie oraz mady lekkie i średnie we wszystkich warstwach wykazały zbliżony charakter przebiegu wartości współczynnika przewodnictwa wodnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top