Weed infestation of potato cultivars depending on weed control methods and weather conditions
 
More details
Hide details
1
State School of Higher Education, Biala Podlaska, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
2
Department of Agrotechnology, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 111-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A field experiment was carried out in 2008-2010 at the Zawady Experimental Station, Chair of Plant Cultivation, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The experiment was set up in the split-plot design as a two-factorial three-replication trial. The factors examined were as follows: factor I – potato cultivars Cekin, Satina, Tajfun, factor II – herbicides (Command 480 EC, Command 480 EC and Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC and Afalon Dyspersyjny 450 SC), and control treatment – mechanical weeding. It was demonstrated that the application of mechanical-chemical treatments including herbicides and their mixtures contributed to a limiting effect on weed infestation in potato crop. Statistical analysis showed that yield of potato tubers strongly depended on the cultivar, weed control method applied, and the weather conditions in the vegetation periods. For agricultural application, mechanical and chemical weed control is recommended with a double herbicide treatment (before and after emergence) and mechanical and chemical weed control with a mixture of herbicides, before potato emergence.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zachwaszczenie łanu i plonowanie ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji i warunków pogodowych
Wyniki badań pochodzą z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2008-2010 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dwuczynnikowy eksperyment założono metodą split-plot, w trzech powtórzeniach, na glebie zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego i klasy bonitacyjnej IVa. W doświadczeniu badano dwa czynniki. Czynnikiem I były odmiany ziemniaka: Satina, Tajfun, Cekin, czynnikiem II – sposoby pielęgnacji (odchwaszczania) z udziałem herbicydów i ich mieszanin: Command 480 EC, Command 480 EC i Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC i Afalon Dyspersyjny 450 SC oraz obiekt kontrolny – pielęgnacja mechaniczna. Wykazano, że stosowanie zabiegów mechaniczno-chemicznych z udziałem herbicydów i ich mieszanin przyczyniło się do ograniczenia zachwaszczenia w uprawie ziemniaka. Obliczenia statystyczne wykazały istotny wpływ właściwości odmianowych, sposobów odchwaszczania oraz warunków pogodowych na liczebność chwastów, plonowanie ziemniaka oraz wysokość roślin i uszkodzenia poherbicydowe. Dla praktyki rolniczej zaleca się odchwaszczanie mechaniczno-chemiczne z dwukrotnym użyciem herbicydów (przed wschodami i po nich) oraz mechaniczno-chemiczne z zastosowaniem mieszanki
Wyniki badań pochodzą z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2008-2010 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dwuczynnikowy eksperyment założono metodą split-plot, w trzech powtórzeniach, na glebie zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego i klasy bonitacyjnej IVa. W doświadczeniu badano dwa czynniki. Czynnikiem I były odmiany ziemniaka: Satina, Tajfun, Cekin, czynnikiem II – sposoby pielęgnacji (odchwaszczania) z udziałem herbicydów i ich mieszanin: Command 480 EC, Command 480 EC i Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC i Afalon Dyspersyjny 450 SC oraz obiekt kontrolny – pielęgnacja mechaniczna. Wykazano, że stosowanie zabiegów mechaniczno-chemicznych z udziałem herbicydów i ich mieszanin przyczyniło się do ograniczenia zachwaszczenia w uprawie ziemniaka. Obliczenia statystyczne wykazały istotny wpływ właściwości odmianowych, sposobów odchwaszczania oraz warunków pogodowych na liczebność chwastów, plonowanie ziemniaka oraz wysokość roślin i uszkodzenia poherbicydowe. Dla praktyki rolniczej zaleca się odchwaszczanie mechaniczno-chemiczne z dwukrotnym użyciem herbicydów (przed wschodami i po nich) oraz mechaniczno-chemiczne z zastosowaniem mieszanki herbicydów przed wschodami ziemniaka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top