Use of porous tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Crop Science Lab. Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Chikusa, Nagoya 464-8601, Japan
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 347-354
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The efficiency of a system based on porous tubes in maintaining soil water potential during water extraction by plants in growth chamber experiment was evaluated. The effect of porous tubes area, soil type and density on water flow through porous tubes as induced by various water potentials was evaluated. The rate of change of soil water potential in response to pressure change depends strongly on the area of ceramic tubes per soil volume. If rapid changes or precise control of soil water potential are needed, the area of ceramic tubes per soil volume should be large. Experiments in which porous tubes are used for maintaining water potential should reach a compromise between plant water demands and permissible disturbance caused by the presence of porous tubes in the soil environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Użycie porowatych rurek do pomiarów poboru wody i jednoczesnego utrzymywania potencjału wody glebowej w doświadczeniach fitotronowych
rurki porowate, potencjał wody glebowej, pobór wody przez korzenie, nawadnianie
W badaniach określono efektywność systemu opartego na porowatych rurkach do utrzymania stałego potencjału wody w trakcie poboru wody przez roślin w doświadczeniach fito-tronowych. Analizie poddano wpływ powierzchni rurek i gęstości gleby na przepływ wody przez rurki wywołany różnicą potencjałów wody. Szybkość zmian potencjału wody w glebie w reakcji na różnicę ciśnień jest mocno uzależniony od powierzchni rurek, przez którą odbywa się przepływ wody do objętości gleby. Zaleca się użycie rurek o powierzchni możliwie dużej w doświadczeniach, w których wymagane jest precyzyjne utrzymanie lub planowane są szybkie zmiany potencjału wody glebowej. Doświadczenia fitotronowe z użyciem systemu opartego na porowatych rurkach wiążą się z kom-promisem pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę roślin i dopuszczalnym zaburzeniem struktury gleby wywołanym obecnością rurek porowatych w ośrodku glebowym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top