Interrelations between DNA concentration and physicochemical parameters in the loess soil profile
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, The John Paul II Catholic University of Lublin Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 437-448
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of presented study was determination of the impact of selected physicochemical parameters, strongly influencing the soil biological life: water potential (pF), oxygen availability for microorganisms (ODR), redox potential (Eh), content of Mg, Ca and total organic carbon (TOC) on soil DNA concentration. Undisturbed loess soil material was taken to metal cylinders (100 cm3) from four depths (0-20; 20-40; 40-60 and 60-80 cm), what make possibility for description of DNA content and its distribution in the whole soil profile. Our results revealed significant (p<0.05) positive relationships between soil DNA content and measured values of ODR (r = 0.94***), Eh (r = 0.52**) and TOC (r = 0.98***), what were confirmed by high values of correlation coefficients (r). Whereas, significant negative interrelationships between soil DNA and pF (r = –0.57*) or Mg content (r = –0.79***) were determined. However, in the current experiment conditions, we did not found significant correlation between Ca presence and DNA content (p>0.05). Significant (p<0.05) decrease of DNA concentration by 62.8% with an increase of soil depth was noted, what was undoubtedly connected with spatial distribution of microorganisms in the soil profile and its likes for surface layers colonization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Współzależność stężenia DNA i parametrów fizykochemicznych w profilu gleby lessowej
zawartość DNA, potencjał wody glebowej, dostępność tlenu, potencjał redoks, dwuwartościowe kationy
Celem prezentowanej pracy jest określenie wpływu wybranych parametrów fizykochemicznych bezpośrednio warunkujących życie biologiczne gleb: potencjału wodnego – (pF); dostępności tlenu dla mikroorganizmów – (ODR), potencjału redoks – (Eh), zawartości Mg, Ca oraz całkowitego poziomu węgla organicznego – (TOC), na zawartość stężenia DNA. Próby gleby lessowej w formie nienaruszonej zostały pobrane do metalowych cylindrów (100 cm3) z czterech głębokości (0-20; 20-40; 40-60 i 60-80 cm), co pozwoliło na opisanie zarówno zawartości DNA jak i jego rozmieszczenia w całym profilu. Na podstawie wykonanych badań wykazano  istotny (p<0,05) dodatni wpływ ODR (r = 0,94***), Eh (r = 0,52**) oraz TOC (r = 0,98***) na zawartość glebowego DNA, co potwierdzają wysokie współczynniki korelacji (r). Natomiast statystycznie istotne ujemne współzależności stwierdzono w przypadku pF (r = –0,57*) oraz zawartości Mg (r = –0.79***). Jakkolwiek, w warunkach bieżącego eksperymentu nie znaleziono istotnej korelacji pomiędzy obecnością Ca oraz stężeniem DNA (p>0,05). Wykazano ponadto sukcesywny, istotny spadek (p<0,05) zawartości DNA o 62,8% wraz ze wzrostem głębokości w profilu glebowym, co niewątpliwie związane jest z przestrzennym rozmieszczeniem mikroorganizmów i ich preferencją do zasiedlania powierzchniowych warstw gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top