Use of multivariate method for estimation of quantitative traits in grasspea mutants (Lathyrus sativus L.) obtained after treatment of seeds with chemomutagens and helium-neon laser light
 
More details
Hide details
1
Department of Mathematical and Statistical Methods, Agricultural University, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
2
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 791-802
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Grasspea is one of the oldest cultivated species and was known as far back as 8000 years before Christ. The history of grasspea cultivation in Poland is not known. According to literature, grasspea first appeared in Poland (in the region of Podlasie) accompanying lentil as a weed as far back as 17th century, together with Tatar settlements. One of the conditions for a broader introduction of the species in Polish agriculture is genetic improvement of a number of undesirable characters. Apart from the unquestionable advantages, grasspea is also characterized by a number of less favourable characters which will be improved. Apart from effects of recombination, such a possibility is offered by mutation induction through the introduction of additional variability of features, represented by mutants. Mutagenesis in particular can be a valuable supplement to the conventional plant breeding method. It can be used to create additional genetic variability that may be utilized by the plant breeder in the development of new cultivars for specific purposes or with specific adaptabilities. The paper presents a multivariate approach to the estimation of genetic variability for quantitative traits of grasspea mutants (Lathyrus sativus L.). Material for the study involved 20 mutants and two cultivars: Derek and Krab. The mutants were obtained with the use of helium-neon laser light in combination with two chemomutagens: MNU (N-nitroso-N-methylurea) and sodium azide (NaN3). Plant height, height of the lowest pod, number of branches per plant, number of pods per plant, pod length, number of seeds per plant, weight of seeds per plant and 1000-seed weight were observed and analysed. The multivariate two-factor analysis of variance and related multivariate methods were applied. Canonical variate analysis was a useful statistical tool for clear identification of multivariate genetic variation of grasspea mutants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie wielowymiarowej metodyki oceny cech ilościowych mutantów lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) uzyskanych działaniem chemomutagenów i światła lasera helowo-neonowego
lędźwian siewny, laser helowo-neonowy, analiza zmiennych kanonicznych
Lędźwian siewny jest jednym z najstarszych gatunków uprawnych i był znany już 8000 lat przed Chrystusem. Historia uprawy lędźwianu siewnego w Polsce nie jest dokładnie znana i według niektórych autorów przyjmuje się, że gatunek ten dotarł w rejon Podlasia w XVII wieku wraz z osadnictwem tatarskim, towarzysząc soczewicy jako chwast. Mimo niekwestionowanych zalet lędźwian siewny charakteryzuje się także mniej pożądanymi cechami. Jednym z warunków szerszego wprowadzenia lędźwianu do krajowego rolnictwa jest genetyczne ulepszenie niekorzystnych cech. Oprócz efektów rekombinacji taką możliwość oferuje indukowanie mutacji jako wartościowe uzupełnienie klasycznej metody hodowli roślin. Właśnie mutageneza może być wykorzystana przez hodowców roślin do tworzenia dodatkowej zmienności genetycznej wprowadzanej do nowych odmian lędźwianu siewnego dla specyficznych celów użytkowych czy odmian o specyficznej zdolności adaptacyjnej. W pracy przedstawiono wyniki wielozmiennych badań nad oceną zmienności genetycznej cech ilościowych mutantów lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). Materiał do badań stanowiło 20 mutantów i dwie odmiany wyjściowe: Derek i Krab. Mutanty uzyskano działaniem na nasiona odmian Derek i Krab światła lasera helowo-neonowego w kombinacji z dwoma chemomutagenami, a mianowicie MNU (N-nitroso-N-metylomocznik) i azydkiem sodu (NaN3). Obserwacje dotyczyły ośmiu cech ilościowych (wysokość rośliny, wysokość osadzania najniższego strąka, liczba rozgałęzień z rośliny, liczba strąków z rośliny, długość strąka, liczba nasion z rośliny, masa nasion z rośliny, masa 1000 nasion). Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą metod wielowymiarowych. Analiza zmiennych kanonicznych okazała się skutecznym narzędziem do czytelnej oceny zróżnicowania genetycznego mutantów lędźwianu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top