RESEARCH PAPER
Comparison of amperometric and chronovoltamperometric method for oxygen flux density measurements in peat-muck soil
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-02
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 29-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A comparison of potential oxygen flux density in the soil obtained by amperometric method proposed by Lemon and Erickson (ODR) and chronovoltammetric method proposed by Malicki and Bieganowski (OFD) is presented in the paper. The investigation was carried out for typical peat-muck soil in controlled conditions in laboratory. Results obtained using both methods are similar and well correlated. There is no basis to indicate the better method but the voltammetric one allows to reject not interpretable measurements.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie metody amperometrycznej i chronowoltamperometrycznej do pomiaru potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie torfowo-murszowej
pomiar gęstości strumienia tlenu w glebie, ODR, OFD
Przedstawiono porównanie potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie torfowo-murszowej, określanej dwoma metodami elektrochemicznymi: amperometryczną Lemona i Ericksona (ODR) oraz chronowoltamperometryczną Malickiego i Bieganowskiego (OFD). Znaleziono, że w kontrolowanych warunkach eksperymentu, obie metody dają zbliżone wyniki. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, które z nich są bliższe prawdy, ponieważ nie ma podstaw do uznania żadnej z metod za lepszą. Jednakże można stwierdzić, że metoda chronowoltamperometryczna oparta o analizę woltamperogramu redukcji tlenu, J(U), umożliwia odrzucenie pomiarów nie spełniających kryteriów interpretowalności.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top