Yielding and sulphur content in white mustard as the effect of application of multi-component fertilizers containing sulphur
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 343-351
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were aimed at estimating white mustard yielding and its sulphur concentration resulting from supplying sulphur to the soil as multi-component fertilizers and single-component mineral fertilizers containing this element as a by-product. In the first year of the expe-riment dry matter yields of white mustard, either silique or stems with leaves, did not differ significantly between treatments. No marked effect of sulphur supplement or fertilizer containing this element on the amount of mustard aboveground part yield was observed. In the second year of the studies markedly larger yields of plant silique were noted in treatments with sulphur addition applied against the mineral background. The highest total yields of white mustard in both years of investigations were obtained from plants fertilized with multi-component Polimag S fertilizer and in treatments with sulphur applied as ammonium sulphate against NPK background. The highest sulphur content was found in silique. In both years of the experiment a comparable amount of sulphur was assessed in plant silique from Polimag multi-component treatments to those where sulphur was used under mustard as sodium sulphate, but lower than in silique of mustard fertilized with ammonium sulphate. Sulphur concentrations in mustard roots from the treatments where sulphur was applied were higher than in roots of plants fertilized with mineral fertilizers without sulphur.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i zawartość siarki w gorczycy białej jako efekt stosowania wieloskładnikowych nawozów zawierających siarkę
siarka, nawożenie, Plon, zawartość siarki w gorczycy białej
Celem badań była ocena plonowania gorczycy białej i zawartości w niej siarki w wyniku zastosowania do gleby tego pierwiastka w formie nawozów wieloskładnikowych i nawozów mineralnych jednoskładnikowych zawierających siarkę jako składnik uboczny. W pierwszym roku doświadczenia plony suchej masy, zarówno łuszczyn, jak i łodyg wraz z liśćmi, gorczycy białej nie różniły się istotnie między obiektami nawożonymi. Nie zaznaczył się wpływ dodatku siarki, ani formy nawozu zawierającego ten pierwiastek, na wielkość plonów części nadziemnych gorczycy. W drugim roku badań stwierdzono istotnie wyższe plony łuszczyn roślin uprawianych w obiektach z dodatkiem siarki, zastosowanej na tle nawożenia mineralnego. Najwyższe sumaryczne plony gorczycy białej z obu lat badań uzyskano z obiektu nawożonego wieloskładnikowym nawozem Polimag S oraz nawożonych siarką w formie siarczanu amonu na tle NPK. Najwyższą zawartość siarki stwierdzano w łuszczynach. W obu latach doświadczenia stwierdzono porównywalną zawartość siarki w łuszczynach roślin pochodzących z obiektów nawożonych nawozami wieloskładnikowymi Polimag do koncentracji w łuszczynach gorczycy, pod którą siarkę zastosowano w postaci siarczanu sodu, a niższą niż w łuszczynach gorczycy nawożonej siarczanem amonu. Zawartość siarki w korzeniach gorczycy pochodzącej z obiektów, w których zastosowano siarkę była wyższa niż w korzeniach roślin nawożonych nawozami mineralnymi bez siarki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top