Physiological activity of common osier (Salix Viminalis L.) under copper-induced stress conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology and Biochemistry West Pomeranian University of Technology Szczecin ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Publication date: 2015-04-09
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(2), 173-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study examined the influence of copper salt at concentrations ranging from 50 to 250 mg dm-3 on the physiological reaction of the Bjor and Jorr varieties of common osier. The content of assimilation pigments, the intensity of CO2 assimilation, transpiration, stomatal conductance for CO2 and water vapour, coefficients of the relative water content and water saturation deficit were determined. The intensity of CO2 assimilation, transpiration and the assimilation pigment content in the tested common osier cultivars varied with relation to the copper salt dose in the medium. A decrease in the intensity of the tested physiological parameters was found together with an increase in the copper salt dose in the medium. CO2 assimilation and transpiration of the Bjor and Jorr osier was significantly limited by the stomata. The addition of copper salts to the medium resulted in an increase in the water saturation deficit in leaves of the tested common osier varieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność fizjologiczna wierzby wiciowej (Salix Viminalis L.) w warunkach stresu wywołanego miedzią
wierzba wiciowa, miedź, asymilacja CO2, transpiracja, barwniki asymilacyjne
Badano wpływ soli miedzi w zakresie stężeń 50-250 mg∙dm-3 na reakcję fizjologiczną wierzby wiciowej odmiany Bjor i Jorr. Oznaczono zawartość barwników asymilacyjnych, intensywność asymilacji CO2, transpiracji, przewodność szparkową dla CO2 i pary wodnej, wskaźniki względnej zwartości wody i deficytu wysycenia wodą. Intensywność asymilacji CO2, transpiracji oraz zawartość barwników asymilacyjnych u badanych odmian wierzby wiciowej była różnicowana przez dawkę soli miedzi w pożywce. Stwierdzono spadek natężenia badanych parametrów fizjologicznych wraz ze wzrostem dawki soli miedzi w pożywce. Asymilacja CO2 i transpiracja wierzby wiciowej odmian Bjor i Jorr była w istotny sposób ograniczona szparkowo. Dodatek soli miedzi do pożywki spowodował wzrost deficytu wysycenia wodą w liściach badanych odmian wierzby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top