Spring soil water reserves as affected by hydrometeorological factors
 
More details
Hide details
1
Institute of Meteorology and Water Management, Wrocław Department, ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
 
2
Department of Agro- and Hydrometeorology, Institute of Environmental Development and Protection, University of Agriculture Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 487-499
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the possibilities of estimating soil water reserves in April and May on the basis of precipitation and ground water level data. The 1st stage included the estimation of the relation between precipitation, ground water level and additionally climatic water balance from the years 1951-2000. Winter and summer periods were analysed separately. In the 2nd stage the data from a shorter period was analysed as a result of having available soil water reserves data only from the years 1963-1969 and 1976-1998. In the research 100 cm soil layers under bare soil and lawn were analysed. As the base data for the estimation of soil water reserves in April and May, monthly and calculated sums for precipitation and ground water level from winter period, counted from the beginning of November till the end of April of the following year, were taken. The dependences were found for each element separately and together, using multiple regression. The value of determination coefficient was the index used to describe the usefulness of all the forms. Estimated dependences permitted the evaluation of the usefulness of mentioned agro-meteorological elements for the estimation of soil water reserves with an indirect method.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie wiosennych zasobów wody w glebie przez czynniki hydrometeorologiczne
zwierciadło wody gruntowej, zasoby wodne gleby, opady, prognozy
W pracy przeprowadzono ocenę możliwości szacowania zasobów wodnych gleby dla dwóch miesięcy wiosennych jakimi były kwiecień i maj, w oparciu o łatwo dostępne dane obserwacyjne dotyczące opadów atmosferycznych i stanów wód gruntowych. Pierwszy etap obejmował ocenę relacji opadów atmosferycznych, stanów wód gruntowych oraz dodatkowo klimatycznych bilansów wodnych z okresu 1951-2000. Oddzielnie analizowano okres letni i zimowy. W drugim etapie analizie poddano materiały z nieco krótszego okresu. Ograniczenie wynikało z faktu, że zasoby wodne gleby dostępne były jedynie z lat 1963-1969 oraz 1976-1998. W badaniach uwzględniono warstwę gleby o miąższości 0-100 cm pod powierzchnią nieporośniętą oraz pod trawnikiem. Jako materiał wyjściowy do oceny zasobów wodnych gleby w kwietniu i maju wykorzystano zasoby wodne gleby z tych miesięcy oraz opady atmosferyczne i stany wód gruntowych z okresu zimowego, poczynając od listopada roku poprzedniego do kwietnia roku następnego. Zależności wyznaczone zostały oddzielnie dla każdego elementu oraz dla obu łącznie. Do przeprowadzenia tego zadania zastosowano analizę regresji wielokrotnej, a wskaźnikiem oceniającym przydatność poszczególnych formuł były wartości współczynników determinacji. Wyprowadzone zależności pozwoliły ocenić przydatność wspomnianych wyżej danych agrometeorologicznych do oceny możliwości szacowania zasobów wodnych gleby metodą pośrednią.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top