RESEARCH PAPER
Winter phycoflora and physico-chemical parameters of a humic lake-stream system in the Kuźnik Nature Reserve (The Wielkopolska Region, Poland)
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology, Adam Mickiewicz University, Marcelińska 4, 60-801 Poznań , Poland
 
2
Adam Mickiewicz University. Department of Water and Soil Analysis, Drzymały 24, 60-613 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 217-227
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In winter (06.02.2001) some chosen physico-chemical and phycological parameters of a humic lake-stream system were examined (the Kuźniczek Lake, about 0.2 ha; the Kuźnik Mały Lake, 1.68 ha; the Kuźnik Duży Lake, 1.08 ha) situated in the basin or the Strumień Stream in the Kuźnik Nature Reserve (the Wielkopolska Region, Poland). There were 102 taxa of algae affirmed from 10 systematic groups. Physico-chemical and phycological autonomy of the Kuźniczek Lake pointed to a profile very close to a distrophic one among all or lakes examined. In the Kuźnik Mały Lake and the Kuźnik Duży Lake quality domination of Bacillariophyceae and Cyanoprkaryota was observed. DOC concentrations at the sites examined were between 4.3 and 14.8 mg Cl–1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zimowa fykoflora i warunki fizyczno-chemiczne układu jeziora Humusowe – Strumień w Rezerwacie Przyrody Kuźnik (Wielkopolska)
zima, glony, parametry fizyczne, chemiczne, jezioro humusowe, strumień, rezerwat przyrody
Badaniami (06.02.2001.) fizyczno-chemicznymi i fykologicznymi objęto układ zróżnicowanych hydrologicznie jezior Kuźniczek, Kuźnik Mały i Kuźnik Duży w zlewni niewielkiego Strumienia w rezerwacie przyrody "Kuźnik" (Wielkopolska). W wodzie Kuźniczka stwierdzono najniższe spośród badanych stanowisk wartości pH, wapnia, magnezu, twardości ogólnej i wodorowęglanowej, sodu, chlorków i siarczanów. Takie koncentracje są uznawane za typowe dla jezior opisywanych jako dystroficzne. Wyższy, podobny poziom wartości niektórych parametrów fizyczno-chemicznych dla stanowisk poniżej Kuźniczka wynika raczej z połączenia stanowisk Strumieniem. Fykoflorę reprezentuje 102 taksony glonów z 10 grup systematycznych. W Kuźniczku jakościowo dominowały Euglenophyceae i Conjugalophyceae, w jeziorach Kuźnik Mały i Kuźnik Duży natomiast Bacillariophyceae i Cyanoprokaryota. W Strumieniu pomiędzy Kuźnikami dominowały Cyanoprocaryota, Xanlophyceae i Dinophyceae, a na stanowisku poniżej Kuźnika Dużego ­– Dinophyceae, Chrysophyceae i Cyanoprokaryota. Zmiana wartości badanych parametrów stanowiskach wzdłuż spadku zlewni Strumienia wskazuje jak się wydaje na zmniejszający się charakter dystroficzny badanych jezior. Przyczyną takiego stanu, poza zmniejszającym się udziałem torfowisk ze Sphagnum w zlewniach bezpośrednich jezior, może być zmiana charakteru hydrologicznego jezior na bardziej otwarty.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top