Selected physical properties of plant materials and their determination
 
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Technical Faculty, Czech University of Agriculture, Kamýcká 129, 165 21 Prague-Suchdol
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 139–149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is focused on the utilization of physical properties of plant materials mainly for describing their quality and behavior. Examples of interaction between study materials (via their properties) and tools are presented. The development of agriculture depends mainly on utilization of the new knowledge and discoveries in individual sciencies. A feedback between new knowledge and their practical utilization is vital for the next development of agriculture. The reason for emphasizing physics and its knowledge is a reality because the physics disposes of the measuring methods and practice that enables study problems to be well discribed and characterized. Because the most information we acquisit by measuring and observing merely, the higher accuracy of measuring and processing leads to a higher accuracy of results and a higher accuracy of formulated proceedings. A few examples of measuring the properties of plant materials are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie wybranych właściwości fizycznych materiałów roślinnych
fizyczne właściwości, rentgenogramy, spektrometria, uszkodzenia wewnętrzne ziarna
W artykule omówiono zagadnienie wykorzystania właściwości fizycznych materiałów roślinnych pod kątem opisu ich jakościowego zachowania się. Zaprezentowano przykładowe badania związków interakcyjnych pomiędzy materiałami roślinnymi (poprzez ich właściwości fizyczne) oraz zastosowanymi narzędziami pomiarowymi. Rozwój rolnictwa zależy głównie od wykorzystania nowych osiągnięć naukowych i odkryć w poszczególnych dyscyplinach nauki. Relacja pomiędzy postępem naukowym a jego praktycznym zastosowaniem stanowi zawsze impuls do kolejnego rozwoju rolnictwa. Dowodem podkreślenia roli fizyki jest możliwość dysponowania fizycznymi metodami pomiarowymi, umożliwiającymi dokładny opis i charakterystykę badanych zjawisk. Ponieważ większość informacji pozyskujemy poprzez pomiary i obserwacje, większa dokładność pomiarów i procesów prowadzi do wyższej dokładności wyników i wyższej dokładności formułowanych procedur. Praca zawiera kilka przykładów pomiarów fizycznych właściwości materiałów roślinnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125