Selected breeding characters and seed protein content of adzuki bean (Phaseolus angularis W.H. White) grown in Central Europe
 
More details
Hide details
1
Department of Fermentation and Biosynthesis, Institute of Food Technology of Plant Origin, Faculty of Food Science and Nutrition, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, Poland
 
2
Department of Plant Pathology, Seed Science and Technology, Seed Science and Technology Division, Poznań University of Life Sciences, Baranowo, ul. Szamotulska 28, 62-081 Przeźmierowo, Poland
 
 
Publication date: 2016-12-18
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 569-582
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2011-2012, thirteen cultivars and breeding lines of Chinese origin adzuki bean (Phaseolus angularis W.H. White) were evaluated for their selected breeding characters and seed protein content in the climatic conditions of Central Europe. In the field experiment, the evaluation included seedlings emergence, number of pods per plant, number of seeds per pod and plant health status. In the laboratory research, the assessments included seed germination as well as seed dry matter and total protein contents. In Western Poland climatic conditions, it was possible to produce seeds of adzuki bean. However, in cold and wet years, they did not set seeds. The tested materials differed in plant emergence, earliness, number of pods per plant, number of seeds per pod and plant health status. The produced seeds had germination capacity from 0 to 54% and no symptoms of bean weevil (Acanthoscelides obtectus Say) damage. They also had from 20.01 to 31.91% of total proteins in d. m., which proved they could be a valuable source of plant protein. Amongst the evaluated materials, one breeding line (marked with the letter J) turned out to be the best, whereas the other one (marked Z1) was also interesting for further breeding work. 
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane cechy hodowlane i zawartość białka ogólnego w nasionach różnych odmian fasoli adzuki (Phaseolus angularis W.H. White) uprawianej w Europie Środkowej
fasola adzuki, Vigna angularis, cechy hodowlane, kiełkowanie nasion, białko
W latach 2011-2012 trzynaście odmian i linii hodowlanych fasoli adzuki (Phaseolus angularis W.H. White) pochodzenia chińskiego, uprawianych w warunkach klimatycznych Europy Środkowej, było oceniane pod względem wybranych cech hodowlanych i zawartości białka ogółem w nasionach. W doświadczeniu polowym oceniano wschody, liczbę łuszczyn na roślinie, liczbę nasion w łuszczynie i stan zdrowotny roślin. Natomiast badania laboratoryjne obejmowały zdolność kiełkowania nasion, suchą masę i ogólną zawartość białka. Produkcja nasion fasoli adzuki w zachodniej Polsce była możliwa. Jednak w zimnym i wilgotnym roku 2012 nasion nie udało się pozyskać. Badane materiały różniły się we wczesności wschodów, liczbie łuszczyn na roślinie, liczbie nasion w łuszczynie i stanem zdrowotnym roślin. Wytworzone nasiona miały zdolność kiełkowania od 0 do 54%. Zawartość białka ogółem w pozyskanych nasionach wyniosła od 20,01 do 31,91% s.m., więc mogą one stanowić dodatkowe źródło cennego białka roślinnego. Wśród ocenianych odmian i linii hodowlanych jedna linia hodowlana (oznaczone literą J) okazała się najlepsza, natomiast druga (Z1) była również interesująca pod względem ocenianych w doświadczeniach cech hodowlanych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top