Soil erosion in agricultural basin with periodical water outflow in the Lublin Upland in 1999-2003
 
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 85–92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of 5-year studies on the intensity of water soil erosion in the loess basin in Elizówka near Lublin. The study program was based mainly on field determinations including the intensity of water erosion processes, taking into account the types and size of erosion damage expressed with the amount of soil transported and removed from the basin. During the studies, twelve surface washouts that led to erosion damage were registered. Run-off from the basin occurred twice, removing 15.9 mm of water, which was only 0.51% of the precipitation, as well as 4010 kg km-2 of sediments and 1648 kg km-2 of salt. Erosion damage in a form of rills, during the studies, amounted to 205,2 m3 km-2, and surface washout was estimated at 31.9 m3 km-2. The volume of precipitated mud was 129.8 m3 km-2. The total soil run-off, converted onto the area of the whole basin surface, amounted to 0.235 mm. The studies revealed that the basin was subjected to strong water erosion processes and the erosion intensity depended mostly on the area utilization. Furthermore, the studies proved that conclusions must not be formulated only on the basis of the amount of water and sediment run-off from the basin, but soil transport within the basin should be taken into account as well. During the 5 years of the study, the soil material that ran-off from the basin was only 1.2% of the amount of material transferred within the basin.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Erozja gleb w rolniczej zlewni z okresowym odpływem wody na Wyżynie Lubelskiej w latach 1999-2003
erozja wodna, zlewnia rolnicza, użytkowanie terenu
W pracy przedstawiono 5-letnie wyniki badań natężenia erozji wodnej gleb w lessowej zlewni w Elizówce koło Lublina. Program badań opierał się na badaniach polowych, którymi objęto badanie natężenia erozji wodnej, uwzględniając rodzaje i rozmiary szkód erozyjnych wyrażone ilością przemieszczanych i wynoszonych ze zlewni mas ziemnych. W okresie badań zarejestrowano 12 spływów powierzchniowych wód, podczas których powstały szkody erozyjne. Odpływ ze zlewni wystąpił dwukrotnie. Odpłynęło wówczas: 15,9 mm wody, co stanowi zaledwie 0,51% opadu oraz 4010 kg×km-2 zawiesin i 1648 kg×km-2 soli. Szkody erozyjne w postaci żłobin wyniosły 205,2 m3×km-2, a zmyw powierzchniowy oszacowano na 31,9 m3×km-2. Objętość osadzo-nych namułów w okresie badań wyniosła 129,8 m3×km-2. Łączny zmyw gleby w przeliczeniu na powierzchnię całej zlewni wyniósł 0,235 mm. Przeprowadzone badania wykazały, że badana zlewnia podlega silnym procesom erozji wodnej, a natężenie erozji zależy w dużej mierze od użytkowania terenu. Z badań wynika, że o natężeniu erozji wodnej gleb nie można wnioskować jedynie na podstawie ilości odpływu ze zlewni wody i zawiesiny, ale należy także uwzględniać przemieszczenie gleby w samej zlewni. W okresie 5 lat materiał glebowy, który odpłynął ze zlewni stanowił zaledwie 1,2% ilości materiału przemieszczonego w zlewni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125