Respiration activity and dehydrogenase activity and number of proteolytic microorganisms in soil contaminated with sulphur and amended with sewage sludge
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 501-508
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies were carried out in a model experiment on lessive soil developed from heavy loamy sand. The aim of the studies was to investigate the effect of 500 kg SO2 ha-1 year-1 on the number of proteolytic bacteria and fungi as well as the respiratory and dehydrogenase activity in lessive soil amended with sewage sludge (20 t ha-1 year-1). The studies revealed that sulphating applied along with soil amendment using sewage sludge, as well as the application of sewage sludge alone, stimulated the proteolytic bacteria number. Only acid rainfall dose had a significant inhibitive impact on the number of proteolytic fungi. The respiratory activity of lessive soil did not show any differences between the objects studied. The dehydrogenase activity of the soil combinations studied differed significantly from the control soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność respiracyjna i dehydrogenazowa oraz liczebność mikroorganizmów proteolitycznych w glebie zanieczyszczonej siarką i wzbogaconej osadem ścieków komunalnych
kwaśny opad, osad ściekowy, bakterie proteolityczne, grzyby proteolityczne, aktywność respiracyjna, dehydrogenaza
Badania przeprowadzono w doświadczeniu modelowym na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego mocnego. Celem pracy było zbadanie wpływu dawki 500 kg SO2×ha-1×r-1 na liczebność bakterii i grzybów proteolitycznych, aktywność respiracyjną i dehydrogenazową w glebie płowej wzbogaconej osadem ścieków komunalnych (20 t×ha-1×r-1). Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowane zasiarczenie z równoczesnym wzbogaceniem gleby osadem ściekowym oraz samym osadem wpływało stymulująco na liczebność bakterii proteolitycznych. Na liczebność grzybów proteolitycznych istotny hamujący wpływ miała tylko dawka kwaśnego opadu. Aktywność respiracyjna gleby płowej nie wykazywała różnic między badanymi obiektami doświadczalnymi. Aktywność dehyrogenazowa badanych kombinacji glebowych istotnie różniła się od gleby kontrolnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top