Soil water status and the crop yields of potato in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 509-520
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the present paper the interrelation between the potato crop yields and the excessive and insufficient soil water status in the years 1972-1995, both in the whole country and in the provinces, is determined. There was also an attempt to determine the decrease in the potato crop yields caused by the extreme soil water status expressed by means of the Wug index according to Koźmiński, throughout Poland. This relationship was described by means of single regression analysis, using the STATISTICA 5 program. The decrease in the national potato crop yields to soil water status value lower than the multi-year average, resulting from the extreme moistening of soil in the period from 21st June to 20th August expressed by means of the soil moistening index occurred at Wugn index > 2.8 for insufficient moistening of soil and at Wugm index > 0.6 for excessive soil moistening. The risk to potato crops in Poland caused by excessive moistening of soil during the period from 21st June to 20th August was, on average, 3% lower than that resulting from insufficient soil moistening. The latter may be the cause of a decrease in the yields to a value 10% lower than the multi-year average. The spatial distribution of the potential lowering of potato crops due to insufficient soil moistening showed that the largest risk was in the central part of the country, whereas the greatest danger due to excessive moistening of soil was in the south eastern fringes of the country and in the hills of Pojezierze Pomorskie (Pomeranian Lake Region).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwilgotnienie gleby a plonowanie ziemniaka w Polsce
ziemniak, produkcja, uwilgotnienie gleby, zmniejszenie plonów, Polska
W pracy określono zależność plonu ziemniaka od dostatecznego oraz nadmiernego i niedostatecznego uwilgotnienia gleby w latach 1972-1995 zarówno w skali kraju, jak i województw. Podjęto również próbę określenia zmniejszenia plonu ziemniaka spowodowanego ekstremalnym uwilgotnieniem gleby, wyrażonym wskaźnikiem Wug wg Koźmińskiego, na terenie Polski. Zależność tę opisano za pomocą analizy regresji pojedynczej, stosując program STATISTICA 5. Zmniejszenie krajowych plonów ziemniaka poniżej średniej wieloletniej z powodu ekstremalnego uwilgotnienia gleby w okresie od 21VI do 20VIII, wyrażonego wskaźnikiem uwilgotnienia gleby, wystąpiło przy wartościach wskaźnika Wugn>2,8 dla niedostatecznego uwilgotnienie gleby i Wugm>0,6 - dla nadmiernego. Zagrożenie uprawy ziemniaka w Polsce przez nadmierne uwilgotnienie gleby w okresie od 21VI do 20VIII było średnio o 3% mniejsze niż przez uwilgotnienie niedostateczne, które może być przyczyną obniżenia plonów o 10% poniżej średniej wieloletniej wartości. Rozkład przestrzenny potencjalnego obniżenia plonów ziemniaka z powodu niedostatecznego uwilgotnienia gleby wskazał, że największe zagrożenie wystąpiło w centrum kraju, natomiast z powodu nadmiernego uwilgotnienia gleby - na obszarze obejmującym południowo wschodnie obrzeża kraju oraz na wzniesieniach Pojezierza Pomorskiego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top