RESEARCH PAPER
Number of proteolytical microorganisms and respiration activity of sulfated lessive soil amended with liquid manure
 
More details
Hide details
1
Katedra Mikrobiologii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 95-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies were carried out in a model experiment on lessive soil developed from heavy loamy sand. The aim of studies was to investigate the effect of 500 kg S ha–1 year–1 on number of proteolytical bacteria and fungi as well as respiratory and dehydrogenase activities in lessive soil amended with liquid manure (60 m3 ha–1 year–1). Studies revealed that sulfating applied along with the soil amendment using liquid manure stimulated the proteolytic bacteria number. Only acidic rainfall dose had significant inhibitive impact on the number of proteolytical fungi. Respiratory activity of lessive soil did not show differences between objects studied. Dehydrogenase activity of soil sulfated and amended with liquid manure was the highest and it significantly differed from other experimental objects.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Liczebność mikroorganizmów proteolitycznych oraz aktywność respiracyjna zasiarczonej gleby płowej wzbogaconej gnojowicą
bakterie proteolityczne, grzyby proteolityczne, aktywność respiracyjna, aktywność dehydrogenaz
Badania przeprowadzono w doświadczeniu modelowym na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego mocnego. Celem pracy było zbadanie wpływu dawki 500 kg S ha–1 r–1 na liczebność bakterii i grzybów proteolitycznych, aktywność respiracyjną i dehydrogenazową w glebie płowej wzbogaconej gnojowicą (60 m3 ha–1 r–1). Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowane zasiarczenie z równoczesnym wzbogaceniem gleby gnojowicą wpływało stymulująco na liczebność bakterii proteolitycznych. Na liczebność grzybów proteolitycznych istotny hamujący wpływ miała tylko dawka kwaśnego opadu. Aktywność respiracyjna gleby płowej nic wykazywała różnic między badanymi obiektami doświadczalnymi. Aktywność dehydrogenazowa gleby zasiarczonej i wzbogaconej gnojowicą była najwyższa i istotnie różniąca się od pozostałych obiektów doświadczalnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top