Calculation of the hydraulic conductivity coefficient with the van Genuchten-Mualem method taking into accountthe pF curve parameters
 
More details
Hide details
1
Department of Water Supply and Sewage Disposal, Technical University of Lublin, ul. Nadbystrzycka 4, 020-618 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 487-500
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The van Genuchten-Mualem method for the determination of the hydraulic conductivity coefficient is based on the water retention curve, pF, approximated by a 3�parameter function. These parameters allow to calculate the coefficient through the full range of soil moisture. The aim of the study was to estimate the influence of precision in the determination of these parameters on the calculation accuracy in comparison with empirical measured values. The values are presented for 4 hydrogenic soil monoliths � Mt I aa, ab, bb, bc. The analysis of the results obtained allowed the authors to indicate that estimation inaccuracy of two of the examined pF function parameters influenced the obtained values of hydraulic conductivity coefficient very substantially.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Obliczanie współczynnika przewodnictwa hydraulicznego metodą van Genuchtena-Mualema w oparciu o parametry krzywej retencji wodnej
współczynnik przewodnictwa hydraulicznego, krzywa retencji wodnej, gleby hydrogeniczne
Metoda van Genuchtena-Mualema obliczania współczynnika przewodnictwa hydraulicznego bazuje na krzywej retencji wodnej, aproksymowanej funkcją trójparametrową. Parametry te stanowią podstawę obliczeń wspomnianego współczynnika w pełnym zakresie uwilgotnienia. W pracy określono wpływ dokładności ich oszacowania na zgodność dopasowania wyników obliczeniowych do wartości empirycznych rozpatrywanego współczynnika. Badania przeprowadzono dla czterech monolitów gleb organicznych (Mt I aa, ab, bb i bc). Analizując uzyskane wyniki wykazano znaczący wpływ niedokładności oszacowania dwóch spośród trzech rozpatrywanych parametrów funkcji aproksymujących krzywą retencji wodnej na uzyskiwane wartości współczynnika przewodnictwa hydraulicznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top