RESEARCH PAPER
Enzymes of intracellular redox trasformations (oxidoreductases)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-270 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-16
 
 
Acta Agroph. 2005, 3(120 -), 11-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The oxidoreductase enzymes are involved in the respiration metabolism of soil microorganisms. Soil dehydrogenases, active in intact cells, represent the total oxidative activity of microbial populations in soil. The enzyme catalase has a detoxifying function in cells by catalyzing the reaction of the decomposition of hydrogen peroxide.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (okydoreduktazy)
gleba, dehydrogenaza, katalaza
Aktywność oksydoreduktaz w glebie związana jest z metabolizmem oddechowym glebowych drobnoustrojów. Dehydrogenazy, aktywne w komórkach wszystkich mikroorganizmów glebowych, katalizują utlenianie związków organicznych. Funkcja katalazy związana jest z ochroną komórki przed toksycznym działaniem nadtlenku wodoru, produktu ubocznego przemian zachodzących w warunkach tlenowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top