Relationship between winter severity coefficient and structure of rhubarb yield (Rheum rhaponticum L.)
 
 
More details
Hide details
1
Department of Vegetable and Medicinal Plants, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 727-736
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A study on the yield of rhubarb variety ‘Wiśniowy’ was carried out in the years 1995-2002 in the Experimental Station of the University of Agriculture in Lublin. The aim of the research was to estimate the relationships between winter thermal conditions and the yield structure during seven successive years of running plantation. The weather conditions during the winter months in the years 1995-2002 were characterized by the coefficient of winter severity. On the grounds of calculated values (CWS) it can be stated that thermal conditions during winter had a large effect on yielding earliness of this vegetable. According to the years, the first harvests of leaves were carried out in different terms. In the years 1998-2002, with winters classified as mild, the first harvest was carried out in April. In the year 1996, with winter classified as frosty (CWS = 6.26), first harvest was on the 8th of May. No significant correlation was found between the mean air temperature during the winter months (December-March) and the total, marketable and early yield, the number of leaves picked from one plant and the average leaf petioles mass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność między wartością wskaźnika ostrości zimy a wczesnością i strukturą plonu rabarbaru (Rheum rhaponticum L.)
rabarbar, plonowanie, warunki pogodowe, wskaźnik ostrości zimy
Badania nad plonowaniem rabarbaru odmiany ‘Wiśniowy’ przeprowadzono w latach 1995-2002 w Stacji Doświadczalnej Akademii Rolniczej w Lublinie. Celem badań było określenie zależności między warunkami termicznymi w okresie zimy a wczesnością i strukturą plonu w siedmiu kolejnych latach prowadzenia plantacji rabarbaru. Przebieg pogody w miesiącach zimowych w latach 1995-2002 scharakteryzowano wskaźnikiem ostrości zimy (Woz). W oparciu o wyliczone wartości (Woz) można stwierdzić, że przebieg warunków termicznych w okresie zimy miał duży wpływ na wczesność plonowania tego warzywa. W zależności od lat pierwszy zbiór liści rabarbaru przeprowadzono w różnych terminach. W latach 1998-2002, w których zimy określono jako łagodne pierwsze zbiory prze-prowadzono już w kwietniu. W roku 1996, który poprzedzała zima określona jako mroźna (Woz = 6,26) pierwsze zbiory wykonano 8 maja. Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy średnią temperaturą powietrza miesięcy zimowych (grudzień – marzec) a plonem ogółem, handlowym i wczesnym oraz liczbą liści zebranych z jednej rośliny i średnią masą ogonka liściowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top