The values of index evapotranspiration in dependence on site conditions
 
More details
Hide details
1
Institute of Land Reclamation and Grassland Farming, ul.Głęboka 29, 20-612 Lublin
 
2
Institute of Environment Protection Engineering, Lublin University of Technology ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 737-744
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of calculations of index evapotranspiration basing on Penmann formula with French modification. The calculations were made basing on investigations of meteorological elements, realized in parallel in a moist (peat-land with land reclamation system) and a dry site (arable zone at the periphery of peat-land). The authors present also numerical characteristics of functional relations of decade values of evapotranspiration. These characteristics can be used for the estimation of decade values of index evapotranspiration in moist sites, basing on analogous values calculated by Penmann formula for dry sites.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wielkości ewapotranspiracji wskaźnikowej w zależności od warunków siedliskowych
ewapotranspiracja wskaźnikowa, warunki siedliskowe
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń ewapotranspiracji wskaźnikowej za pomocą wzoru Penmana w modyfikacji francuskiej na podstawie wartości elementów meteorologicznych mierzonych równolegle w siedlisku wilgotnym (zmeliorowane torfowisko) i posusznym (grunty orne na obrzeżu torfowiska) oraz charakterystykę liczbową związku funkcyjnego dekadowych wartości tej ewapotranspiracji. Charakterystyka ta może być wykorzystana do oceny dekadowych wartości ewapotranspiracji wskaźnikowej w siedliskach wilgotnych na podstawie analogicznych wartości obliczonych za pomocą wzoru Penmana dla siedlisk posusznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top