RESEARCH PAPER
Transformation of nitrates in Eutric Histosol irrigated with municipal waste water after II step of purification
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski, ul. Al. Kraśnicka l 02, 20-718 Lublin
 
2
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 211-217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nitrate transformation in a soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters after II step treatment. Investigations of efficiency of utilisation of soil as a waste water filter were performed on experimental fields (Eutric Histosol) with different plants located near waste water treatment plant at Hajdów near Lublin. Measurements of distribution profiles of such mineral nitrogen forms as NO3, NO2 and NH4+ were performed during and after periods of flood irrigation. Simultaneously distribution patterns of redox potential were recorded with permanently installed platinum electrodes. The changes of particular nitrogen forms on the background of redox potential distribution arc presented and discussed. A negative correlation of NO2 and a positive of NO3 with redox potential was found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przemiany azotanów w glebie (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania
azotany (V), azotany (III), nawadnianie, potencjał redoks
Badanie nad wykorzystaniem filtru glebowego do oczyszczania wód pościekowych zostały przeprowadzone na poletkach doświadczalnych z udziałem roślin w pobliżu oczyszczalni ścieków Hajdów koło Lublina. Pomiary rozkładu stężeń form azotu takich jak: NH4+, NO3, NO2 na wejściu ścieków oraz na różnych głębokościach filtru glebowego zostały przeprowadzone w czasie, po zastosowaniu nawodnień. Równolegle prowadzono pomiary stanu oksydoredukcyjnego gleby (Eh), na stale zamontowanymi elektrodami. Praca zawiera wyniki zmian form azotu w roztworze glebowym w czasie nawodnień w funkcji Eh gleby, wykazując dodatnią korelację z azotanami (V) i ujemną z azotanami (III).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top