RESEARCH PAPER
An attempt to compost feather waste with the application of fungi inoculum
 
More details
Hide details
1
Departament of Agricultural Microbiology, Mycological Laboratory, Academy of Agriculture, ul. Leszczyńskicgo 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-16
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 189-197
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present preliminary study on processing feather waste with pine bark by means of the composting method was to evaluate the efficiency of keratinolytic and ligninolytic fungi inoculum on the growth dynamics of microorganisms taking part in these transformations. The studies were carried out in laboratory conditions. The scope of studies included the determination of the total number of bacteria and fungi and amount of keratinolytic and cellulolytic fungi after 1, 3, 5 and 7 months of composting. It was shown that the application of inoculum exerted a weak stimulatory influence on the development of microorganisms in compost material which was only visible at the initial phase of transformation and in relation to some sets of microorganisms. A more intense development of fungi and bacteria was observed in the non-vaccinated objects than in the vaccinated objects. It proved to have a higher efficiency of native sets of microorganisms. Keratinolytic fungi were the best adapted group among the groups of microorganisms studied. The above was observed in a number of these microorganisms related to feather decomposition. Development of microorganisms in the keratin-bark composts studied depended on a succession of taxonomically and physiologically differentiated sets: bacteria, keratinolytic fungi and ubiquitous fungi.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba kompostowania odpadów pierza z zastosowaniem inokulum grzybowego
II. Dynamika rozwoju drobnoustrojów
pióra, kora, kompostowanie, inokulacja, drobnoustroje
Celem przeprowadzonych badań wstępnych, dotyczących przetwarzania odpadów pierza z korą sosnową (metodą kompostowania) była ocena skuteczności oddziaływania inokulurn grzyba keratynolitycznego i ligninolitycznego na dynamikę rozwoju drobnoustrojów uczestniczących w tych przemianach. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Zakres badań obejmował oznaczanie ogólnej liczebności bakterii i grzybów oraz liczebności grzybów keratynolitycznych i celulolitycznych po 1, 3, 5 i 7 miesiącach kompostowania. Wykazano, że zastosowane inokulurn wywierało słabe działanie stymulujące na rozwój mikroorganizmów w materiale kompostowanym, uwidocznione jedynie w początkowej fazie przemian i w odniesieniu do niektórych zespołów drobnoustrojów. Obserwowany intensywniejszy rozwój bakterii i grzybów w obiekcie nie szczepionym niż szczepionym, świadczył o większej efektywności działania rodzimych zespołów drobnoustrojów. Najlepiej dostosowane spośród badanych grup drobnoustrojów, były grzyby keratynolityczne. Wskazywało na to kształtowanie się liczebności tych drobnoustrojów sprzężone z rozkładem piór. Rozwój drobnoustrojów w badanych kompostach keratynowo-korowych polegał na sukcesji zróżnicowanych taksonomicznie i fizjologicznie zespołów obejmujących bakterie, grzyby keratynolityczne i grzyby ubikwistyczne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top