Preliminary results from applying time-domain reflectometry for differentiation of healthy and fusariosis-damaged wheat grain
 
More details
Hide details
1
Institute of Mathematics and Physics, University of Technology and Life Sciences ul. Kaliskiego 7, 85-796, Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 91-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the usefulness of time-domain reflectometry for differentiation of healthy and fusariosis-damaged wheat grain. Three winter wheat varieties and one spring variety were measured. TDR waveforms of healthy and damaged grain show subtle dif-ferences, however applying appropriate chemometric methods enables one to distinguish healthy and damaged grain
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępne wyniki zastosowania reflektometrii czasowej do rozróżniania zdrowego i porażonego fuzariozą ziarna pszenicy
fuzarioza, pszenica, TDR, AGS, LAD
Celem pomiarów było określenie przydatności reflektometrii czasowej (TDR) do rozróżniania zdrowego i porażonego fuzariozą ziarna pszenicy. Materiał doświadczalny stanowiło ziarno pszenicy trzech odmian ozimych i jednej jarej. Reflektogramy TDR dla ziarna kontrolnego i porażonego wykazują nieznaczne różnice, jednakże zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do zespołów zarejestrowanych reflektogramów pozwoliło te różnice ująć wystarczająco wyraźnie by móc odróżnić ziarno porażone od kontrolnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top