Effect of fertilization on selected plant nutrient leaching in pot experiment
 
More details
Hide details
1
Department of Agriculture Chemistry, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 79-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were conducted to determine the effect of applied mineral fertilization, treatment with a waste from magnesium phosphate production, and liming on the content of selected macroelements in soil effluents. Among the analysed elements the greatest amounts of nitrogen and calcium were leached from the soils. Applied fertilization and liming significantly increased concentrations of both elements in the soil effluents, but did not cause any significant changes in phos-phorus content. Potassium content in water leaching from the soil of the fertilizer treatments was sig-nificantly higher than this element concentration in water leaching from the non-fertilized soil, irre-spective of applied liming. The greatest amounts of magnesium and sulphur were assessed in soil effluents from the treatments where the waste from magnesium sulphate production was used. On the basis of the obtained results it was found that sulphur supply to the soil with the mineral fertilizer and also with the waste from magnesium sulphate production may significantly increase the concentration of this element in soil effluents. Under conditions of the experiment, nitrogen poses the most serious hazard of water contamination with elements as a result of their infiltration. In surface water assess-ment the content of the other leached elements is of secondary importance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia na wymywanie wybranych składników pokarmowych roślin w doświadczeniu wazonowym
nawożenie, wapnowanie, wymywanie, makroelementy, doświadczenie wazonowe
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zastosowanego nawożenia mineralnego, odpadem po produkcji siarczanu magnezu oraz wapnowania na zawartość wybranych makroskładników w odciekach glebowych. Spośród badanych pierwiastków w największych ilościach wymywany z gleby był azot i wapń. Zastosowane nawożenie i wapnowanie istotnie zwiększyło zawartość obu pierwiastków w odciekach glebowych, natomiast nie spowodowało istotnych zmian w zawartości fosforu. Zawartość potasu w wodzie odciekającej z gleby obiektów nawożonych była istotnie większa od zawartości tego pierwiastka w wodzie odciekającej z gleby nienawożonej, niezależnie od zastosowanego wapnowania. Największą zawartość magnezu, podob-nie jak siarki, oznaczono w odciekach glebowych z obiektów, w których zastosowano odpad po produkcji siarczanu magnezu. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że wprowadzenie do gleby siarki z nawozem mineralnym, jak również z odpadem po produkcji siarczanu magnezu może istotnie zwiększać zawartość tego pierwiastka w odciekach glebowych. W warunkach przeprowadzonych badań największe zagrożenie zanieczyszczenia wód pierwiastkami w wyniku ich wymywania dotyczy azotu. W ocenie wód powierzchniowych zawartości pozostałych wymywanych pierwiastków mają drugorzędne znaczenie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top