Possibility of liquidation of local rainwater pond by use of underground infiltration
 
More details
Hide details
1
Department of Water Management and Water Protection, University of Agriculture, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 87-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The growth of population density cause intensive increase of concentration of residential housing, industrial development, trade, servicing and communication what is connected with the increase of impermeable areas. The problem of surface runoff discharging from urban areas of substratum high impermeability is an important factor shaping hydrological conditions of a basin. Basis sealing cause the increase of surface runoff coefficient. The change of this coefficient cause increase of charge in the main stream and brings about the water is collected in the local ground lowering, while in another places it may cause area violent drying. Rain which falls over the urban areas has limited possibility of ground infiltration, that is why it has to be seized and drained. The conceptions of management of local rainwater pond near tarred road in the Brzegi (Świętokrzyskie province) were presented in the work. The dimensioning of devices for rainwater infiltration were carried out for three variant solutions: infiltration ditch with coarse-grained gravel, infiltration ditch as above plus additional dripping pipeline and combinated scheme of percolation by use of absorbing well and infiltration ditch with dripping pipeline.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwość likwidacji lokalnego zastoiska wody opadowej poprzez wykorzystanie infiltracji podziemnej
natężenie deszczu, współczynnik spływu, infiltracja
Wzrost gęstości zaludnienia pociąga za sobą intensywny wzrost koncentracji zabudowań mieszkalnych, przemysłowych, handlowych, usługowych i komunikacyjnych co wiąże się ze wzrostem powierzchni nieprzepuszczalnych. Problem odprowadzenia odpływu powierzchniowego z terenu zurbanizowanego, o wysokiej nieprzepuszczalności podłoża, staje się więc ważnym czynnikiem kształtującym stosunki hydrologiczne na terenie zlewni. Uszczelnienie powierzchni jest przyczyną zwiększenia współczynnika spływu powierzchniowego. Zmiana tego współczynnika powoduje zwiększenie przepływu w głównym recypiencie, a także doprowadza do gromadzenia się wody w lokalnych obniżeniach terenowych, natomiast w innych miejscach może spowodować gwałtowne przesuszenie terenu. Deszcz, który spada na tereny zurbanizowane ma ograniczone możliwości wsiąkania do gruntu, musi być więc odpowiednio ujęty i odprowadzony. W artykule podano koncepcje zagospodarowania lokalnego zastoiska wody opadowej w rejonie drogi asfaltowej w miejscowości Brzegi, woj. świętokrzyskie. Wymiarowanie urządzeń do infiltracji wód opadowych przeprowadzono dla trzech wariantowych rozwiązań: rowu infiltracyjnego z wypełnieniem żwirem gruboziarnistym, rowu infiltracyjnego jak wyżej plus dodatkowy rurociąg rozsączający oraz układu kombinowanego wsiąkania poprzez zastosowanie studni chłonnej i rowu infiltracyjnego z ruro-ciągiem rozsączającym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top