RESEARCH PAPER
Electrochemical determination of potential oxygen flux density in soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 25-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of electrochemical measurement of oxygen flux density in the soil is presented. The oxygen flux density in the soil allows to estimate the availability of oxygen for plant root. Both methods: amperometric and voltammetric give similar results under controlled laboratory conditions. It is difficult to say which is the better one. However the voltammetric method gives the possibility to reject uninterpretable measurements and allows to reduce the measuring set of electrodes from three to two.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Elektrochemiczny pomiar potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie
stan natlenienia gleby, potencjalna gęstość strumienia tlenu w glebie, ODR, OFD
W pracy przedstawiono problematykę związaną z elektrochemicznym pomiarem potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie. Wielkość ta pozwala na ocenę dostępności tlenu dla korzeni roślin. W przypadku laboratoryjnego kontrolowania warunków eksperymentu zarówno metoda amperometryczna jak i woltamperometryczna dają zbliżone wyniki. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, które z nich są bliższe prawdy ponieważ nie ma podstaw do uznania żadnej z metod za "lepszą". Jednakże metoda woltamperometryczna umożliwia odrzucenie pomiarów nie spełniających kryteriów interpretowalności oraz pozwala na zastąpienie trójelektrodowego układu pomiarowego układem dwuelektrodowym, co daje możliwość wyeliminowania niewygodnej w użyciu elektrody referencyjnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top