RESEARCH PAPER
Functioning and protection of wetlands in the young glacial areas of North-Eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science and Soil Protection, University of Warmia and Mazury, Pl. Łódzki 3 Str., 10-957 Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 85-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of the research carried out in the north-eastern region of Poland (10.2% of the total area of Poland), are presented in the paper. Three types of land s (plains of ice-dammed lake origin, moraine uplands, sandy outwash plains) occur in this region. The wetlands require individual methods of protection and use with consideration to their specific hydrological and biotopic features, natural values and condition. The main aim is to preserve the wetlands in the state maintaining their important role in the landscape. Endavaours should be directed towards protection or wetlands with the best vegetal ion cover including most or raised bogs, transitional and headwater peat lands, gyttja bogs with repeated bogginess, meadows with rich flora and swampy sections of river valleys. There is a need to re store these wetlands to their natural state. Some parts or the previously dewatered objects can be used for agricultural purposes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Funkcjonowanie i ochrona mokradeł obszarów młodoglacjalnych Polski pólnocno-wschodniej
typy krajobrazu, torfowiska, inwentaryzacja, użytkowanie mokradeł
W artykule przedstawiono wyniki prac wykonywanych w regionie północno-wschodniej Polski obejmującym 10,2% powierzchni kraju. W omawianym regionie występują trzy typy obszarów (równiny zastoiskowe. wysoczyzny morenowe. równiny sandrowe), w których mokradła ze względu na specyfikę hydrologiczno-siedliskową, walory przyrodnicze i stan zachowania wymagają odrębnych zasad ochrony i użytkowania. Głównym zadaniem jest zachowanie mokradeł w stanie umożliwiającym pełnienie ważnych funkcji w krajobrazie. Kierunki działań powinny polegać na ochronie mokradeł o najlepiej zachowanej roślinności, w tym większości torfowisk wysokich i przejściowych, torfowisk źródliskowych. wtórnie zabagnionych gytiowisk, bogatych florystycznie łąk oraz mokradłowych odcinków dolin rzecznych. Potrzebny jest również program przywracania mokradłom ich naturalnego stanu. Część już odwodnionych obiektów może być wykorzystywana rolniczo.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top