RESEARCH PAPER
Evaluation of changes in soil conditions on peatlands of the Lublin Polesie due to drainage
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Nature Protection in Rural Areas, Institute for Land Reclamation and Grassland Farming in Falenty, 05-090 Raszyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 67-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents evaluation of changes in soil conditions of peatlands in the Lublin Polesie during the period or the last quarter or the century due to drainage and agricultural use. The main element or the evaluation was the morphological structure of post-bag peal soils as well as their ash content and the compaction stale or the organic soil formations building the profiles or these soils. Changes in the humidity conditions or the meadow sites on these soils were also characterised. It was found out that the scope of changes of the elements discussed varied in relation to the drainage depth, thickness of the peat deposit, the genetic type of peat and degree of its decomposition as well as the stage of moorshing at the beginning of the present research.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zmian warunków glebowych na torfowiskach Polesia Lubelskiego wskutek ich odwodnienia
gleby torfowo-murszowe. proces murszenia. przeobrażenia gleb torfowych, następstwa degradacji torfów
W pracy przedstawiono ocenę zmian warunków glebowych jakie nastąpiły na torfowiskach Polesia Lubelskiego w okresie ostatniego ćwierćwiecza wskutek ich odwodnienia i rolniczego zagospodarowania. Stwierdzono, że w okresie tym wskutek osiadania i mineralizacji torfu powierzchnia badanych gleb obniżyła się od 15 do 45 cm. W poziomach st ropowych gleb zwiększyła się popielność i stan zagęszczenia masy murszowej odpowiednio o 2.6-14.4 i 8-35%. Jednocześnie pogłębiająca się strefa zmurszenia torfu spowodowała przejście gleb z pierwszego stadium zmurszenia (MtI) do stadium drugiego, tj. do gleb średnio zmurszałych (MtII), a ze średnio zmurszałych do gleb silnie zmurszałych (MtIII). bądź nawet z MtI do MtIII. Odzwierciedleniem tych zmian były z kolei zmiany tworzonych przez te gleby rodzajów prognostycznych kompleksów wilgotnościowo-glebowych (PKWG. Wyraziło się to stopniowym przechodzeniem badanych gleb z kompleksów tworzących siedliska okresowo mokre (AB) lub wilgotne (B) do kompleksów okresowo posusznych (BC), posusznych (C) lub okresowo suchych (CD).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top