Physical characteristics of carrot and parsley seeds after combine harvest
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Machines, University of Life Sciences in Lublin ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(1), 137-146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Preparation of valuable and certified carrot and parsley seed material requires the knowledge of basic physical properties of seeds of the basic species components and of the other components of a mixture (dirt, seeds of other plant species, etc.). Knowledge of the physical characteristics of the seeds is also required in the selection and setting of technical and technological parameters of cleaning and separation or other treatments aimed at refining seed. This paper summarizes and compares selected group of physical properties and particle size distribution of carrot and parsley seeds obtained in combine harvest. A variation was demonstrated in certain physical characteristics of the carrot and parsley seeds, and the characteristics are mainly related to the mass (bulk density and shaken density) and the geometric dimensions of the most numerous and representative dimensional fractions. Particle size distribution analysis of both vegetable seeds, carried out in parallel on a sifter and a vibrating sieve, showed that the largest and the most representative from the viewpoint of sowing value group of seeds were carrot seeds in the sizes of: 1.3, 1.5 and 1.7 mm. The total amount of these three sizes accounted for approximately 78% of pre-treated seeds. In the case of seeds of parsley were most numerous group were seeds of the two sizes of 1.1 and 1.3 mm, and their combined share in the total weight of the seeds was approximately 84,46%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka właściwości fizycznych nasion marchwi i pietruszki po zbiorze kombajnowym
właściwości fizyczne, nasiona marchwi, nasiona pietruszki, skład granulometryczny
Przygotowanie wartościowego i kwalifikowanego materiału siewnego marchwi i pietruszki wymaga wiedzy z zakresu podstawowych właściwości fizycznych nasion gatunku podstawowego oraz pozostałych komponentów mieszaniny ziarnistej (zanieczyszczenia, nasiona innych gatunków roślin itp.). Znajomość cech fizycznych nasion wymagana jest ponadto przy doborze i ustalaniu parametrów techniczno-technologicznych procesów czyszczenia i separacji czy innych zabiegów ukierunkowanych na uszlachetnianie materiału siewnego. W pracy zestawiono i porównano wybraną grupę właściwości fizycznych oraz skład granulometryczny nasion marchwi i pietruszki pozyskanych w zbiorze kombajnowym. Wykazano zróżnicowanie niektórych cech fizycznych nasion marchwi i pietruszki, przy czym dotyczyło to głównie charakterystyk masowych (gęstość w stanie zsypu i gęstość utrzęsiona) oraz wymiarów geometrycznych najbardziej licznych i reprezentatywnych frakcji wymiarowych. Analiza składu granulometrycznego nasion obu warzyw, przeprowadzona równolegle na przesiewaczu sitowym i wibracyjnym, wykazała, że najbardziej liczną i reprezentacyjną z punktu widzenia wartości siewnej grupą były nasiona marchwi o wymiarach 1,3, 1,5 i 1,7 mm. Łączna ilość tych trzech frakcji stanowiła około 78% ogółu oczyszczonych wcześniej nasion. W przypadku nasion pietruszki najbardziej liczną grupę stanowiły nasiona o wymiarach. 1,1 i 1,3 mm, a ich sumaryczny udział w ogólnej masie nasion wyniósł około 84,46.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top