Selected properties of soils under permanent grasslands and activity of entomopa-thogenic nematodes and fungi
 
More details
Hide details
1
Departament of Agriculture Chemistry, Agricultural University , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
2
Department of Agricultural Environment Protection, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 327-340
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were conducted to determine the effect of mineral fertilization and liming on selected soil properties and activity of entomopathogenic nematodes and fungi. Liming applied in three subsequent years of investigations did not cause any significant changes in soil reaction or hydrolytic acidity value in individual treatments. In comparison with organic carbon content determined in a soil sample collected prior to the experiment outset a considerable increase in this component soil concentration was found (mainly in the 0-10 cm layer), which points to ac-cumulation of organic matter in the soil of the experimental treatment. On the basis of obtained results a lesser content of mobile forms of lead, copper and cadmium were found (in the 0-10 cm layer) on the fertilized objects. NPK and Mikrovit treatment, against the background of liming, favoured better nematode activity in trap insect infesting. A greater activity of entomopathogenic fungi was registered in the topsoil, while mineral fertilization did not affect entomopathogenic nematodes and fungi pathogenicity. The applied fertilization may lead to weaker reproduction of nematodes, the symptoms of which were already observed on the basis of the obtained results.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości gleby pod trwałym użytkiem zielonym oraz aktywność owadobójczych nicieni i grzybów
łąka, gleba, nawożenie, nicienie owadobójcze, grzyby
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia mineralnego i wapnowania na wybrane właściwości gleby i aktywność owadobójczych nicieni i grzybów. Zabieg wapnowania stosowany w trzech kolejnych latach badań, nie spowodował istotnych zmian w wartości pH i kwasowości hydrolitycznej gleby z poszczególnych obiektów. W porównaniu do zawartości węgla organicznego oznaczonego w próbce gleby pobranej przed rozpoczęciem badań stwierdzono znaczny przyrost zawartości tego składnika w glebie (głównie w warstwie 0-10 cm), co wskazuje na akumulację materii organicznej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono mniejszą zawartość mobilnych form ołowiu, miedzi i kadmu (w warstwie 0-10 cm) obiektów nawożonych. Nawożenie mineralne NPK i Mikrovitem na tle wapnowania sprzyjało większej aktywności nicieni w porażaniu owadów pułapkowych. Większą aktywność grzybów owadobójczych stwierdzono w wierzchniej warstwie gleby, a nawożenie mineralne nie wpłynęło na patogeniczność owadobójczych nicieni i grzybów. W wyniku zastosowanego nawożenia może nastąpić zmniejszenie rozrodczości nicieni, czego symptomy zaobserwowano na podstawie uzyskanych wyników.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top