Optimalization of potentiometric titration process of humic acids in presence of strong buffering substances
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 243-253
 
KEYWORDS
ABSTRACT
. Main object of study was to find out optimal conditions for potentiometric titration of humic acids in presence of strong-buffering substances. Studies were carried out for commercial humic acids sample (Aldrich HA). Phosphates (V) ions were used as strong buffering substance. In case of optimalization of potentiometric titration, both sample preparation and technical parameters were studied. Suspensions of humic acids were prepared in concentration 50 and 500 ppm. Phosphates concentration was established at (0, 600, 1500, 3500 and 7000 ppm). Volume step of titrant was set on 0,1 and 0,01 ml as well as value of potential drift was estabilished at 10 and 70mV/min. Studies showed that titration rate should not be constant for all range of pH. Potential drift value was main parameter which decided about quality of obtained relationships. Low value of this parameter caused that titration process was slower but sorption of CO2 was greater what was visible on the relationships of calculated apparent surface dissociation constant. Higher concentration of humic acids and smaller volume step of titrant let obtain potentiometric titration curves with lower level of noises.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Optymalizacja procesu miareczkowania potencjometrycznego kwasów huminowych w obecności substancji silnie buforujących
miareczkowanie potencjometryczne, kwasy huminowe, substancje buforujące
Celem niniejszej pracy jest optymalizacja procesu miareczkowania kwasów huminowych w obecności silnie buforujących jonów fosforanowych. Analizą optymalizacyjną objęty został zarówno sposób przygotowania próbek, kalibracja aparatury badawczej, mająca na celu ustalenie odpowiednich parametrów technicznych procesu miareczkowania potencjometrycznego, jak również otrzymanie wiarygodnych i powtarzalnych wyników. W niniejszej pracy badania prowadzone były na modelowych roztworach kwasu huminowego (Aldrich HA). Wszystkie badane roztwory, jak również roztwór titranta, wykonano na bazie 1 M NaCl. Dodatek chlorku sodu stabilizował siłę jonową układu, a tym samym zapobiegał wahaniom mierzonego sygnału. W badaniach optymalizacji procesu miareczkowania uwzględnione zostały aspekty przygotowania próbki: stężenie kwasu huminowego (50 i 500 ppm), stężenie substancji silnie buforującej, jonów fosforanowych (0, 600, 1500, 3500 i 7000 ppm), a także parametry techniczne prowadzenia procesu: objętość titranta (0,1 i 0,01ml) i wartość progowa potencjału dryfu w roztworze (10 i 70 mV•min-1). Z otrzymanych danych wyliczono rozkłady pozornych stałych dysocjacji. Na podstawie uzyskanych charakterystyk zbadane zostały optymalne warunki prowadzenia miareczkowania potencjometrycznego w obecności substancji silnie buforujących.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top