Number and mass of kernels in wheat head and spikelet
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 743-748
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents kernel number and mass characteristics of some chosen cultivars of winter (Zyta and Kris) and spring wheat (Nawra and Broma). Kernel number and mass was analyzed along the full whole length of a representative number of ears. Statistical data analysis was carried out with a help of the Statistica programme, version 5.5. Significant statistical differences in the mean values of kernel mass within a spikelet were observed. The spikelets placed a little below the ear center were characterized by the highest kernel number and mass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy
pszenica, kłos, kłosek, liczba i masa ziarniaków
W pracy przedstawiono charakterystykę liczby i masy ziarniaków w kłoskach i kłosach wybranych odmian pszenicy ozimej (Zyta i Kris) i jarej (Nawra i Broma). Analizowano liczbę i masę pojedynczych ziarniaków na całej długości reprezentatywnej liczby kłosów. Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu Statistica, wersja 5.5. Stwierdzono statystycznie istotne różnice średniej masy ziarniaków w obrębie kłosków. Największą liczbą i masą ziarniaków charakteryzowały się kłoski położone nieco poniżej środka kłosa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top