Microwave effect on the germination kinetics of seeds of white lupine and consumptive pea
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Life Science in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 121-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper shows the influence of microwave radiation on the kinetics of germination of white lupine and consumptive pea seeds. Germination curves were obtained using an electronic germination apparatus designed and constructed in the Department of Physics, University of Life Sciences in Lublin. Obtained curves were described with the logistic function which parameters were also determined. Experimental data revealed that 5 sec long exposure to microwave radiation accelerated germination, while 10 sec long exposure resulted in delaying the germination, when compared to the non-exposed control seeds. A hypothesis has been put forward that it may be caused by excessive absorption of radiation leading to harmful warming of seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ promieniowania mikrofalowego na kinetykę kiełkowania nasion łubinu białego i grochu konsumpcyjnego
promieniowanie mikrofalowe, kinetyka kiełkowania, krzywa logistyczna, łubin biały, groch konsumpcyjny
W pracy przedstawiono wpływ promieniowania mikrofalowego na kinetykę kiełkowania łubinu białego i grochu konsumpcyjnego. Krzywe kiełkowania otrzymano za pomocą elektronicznego kiełkownika opracowanego i wykonanego w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Następnie opisano je za pomocą funkcji logistycznej i wyznaczono jej parametry. Dane doświadczalne pozwoliły stwierdzić, że 5 sekundowa ekspozycja promieniowania mikrofalowego przyspiesza kiełkowanie w stosunku do kontroli, zaś 10 sekundowa powoduje opóźnione kiełkowanie. Postawiono hipotezę, że może to być spowodowane zbytnią absorpcją energii promieniowania, a tym samym szkodliwym ogrzaniem nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top