RESEARCH PAPER
Land reclamation and the protection of the environment
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming in Falenty, 05-900 Raszyn, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (66), 197-217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The original aim of land reclamation was in accordance with the generally accepted paradigm that man's activity should lead to the maximum exploitation of natural resources on order to fulfil the needs of the society. The growing awareness in society, that this kind of activity leads to the endangerment and destruction of the natural environment, including the existence of man, resulted in the emergence of a new approach. This assumes that land reclamation should be aimed at the balanced development of the environment, based on a balance between productive tasks and those which assure the regeneration of its resources and the preservation of the conditions which guarantee its existence. The new approach to the natural environment resulted in the need to verify the previous concept of land reclamation, including reclamation in Lublin Polesie. Drainage activities should not be based on the previous main task, i.e. the improvement of farming areas simply to intensify agricultural production. The present main task of land reclamation is to shape farming areas according to the rules of balanced development. The object of this activity is the countryside (farming) and its resources, and the reclamation activities which serve as tools to achieve the aims planned. At present, when there is a systemic transformation of agriculture and agricultural areas in Poland, this aim is to balance the development of spatial functions of environmental-social-economic systems. The paper assumes, that in an agricultural area, including the Lublin Polesie, agricultural space may be selected, including space undergoing improvement. Agricultural space, including that improved, may be divided into parts predisposed for intensive farming and parts with prevailing environmental functions. The paper deals with the issue of the extent, the rules and the methods of reclaiming areas of intensive farming and agricultural areas of high environmental value in the Lublin Polesie. Developing the functions of each of these areas (spatial systems) requires specific land reclamation. This specificity applies especially to valley areas – bog and post-bog areas, river valleys, and areas situated near lakes. Much attention was paid to the water-drainage system of the Wieprz-Krzna Channel, associated with the regulation of rivers, building storage reservoirs and taking advantage of water shifts.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Melioracje a ochrona przyrody
melioracje, ochrona przyrody
Pierwotne ukierunkowanie melioracji było zgodne z ogólnie przyjętym paradygmatem, że działanie człowieka powinno zmierzać do maksymalnego wykorzystania zasobów przyrody dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Narastająca w opinii publicznej świadomość, że taka działalność prowadzi do zagrożenia i destrukcji środowiska przyrodniczego, w tym także bytu człowieka, spowodowała ukształtowanie się nowego podejścia. Zakłada ono, że działalność melioracyjna musi być ukierunkowane na zrównoważony rozwój środowiska, oparty na utrzymywaniu w nim równowagi między zadaniami produkcyjnymi a tymi, które zapewniają odtwarzania jego zasobów oraz zachowanie stanu gwarantującego jego istnienie. Nowe podejście do środowiska przyrodniczego spowodowało potrzebę weryfikacji dotychczasowej koncepcji melioracji, w tym melioracji na Polesiu Lubelskim. Działalność melioracyjna nie może bazować na dotychczasowym głównym zadaniu, jakim jest ulepszanie terenów rolniczych dla potrzeb intensyfikacji produkcji rolnej. Obecnie podstawowym zadaniem melioracji staje się kształtowanie terenów rolniczych według zasad zrównoważonego rozwoju. W realizacji tych zadań przedmiotem jest przestrzeń wiejska (rolnicza) i zawarte w niej zasoby, zaś działania melioracyjne stanowią narzędzia (środki) do osiągnięcia zamierzonych celów. Obecnie, w warunkach transformacji systemowej rolnictwa i obszarów wiejskich Polski, celem tym jest równoważenie rozwoju funkcji przestrzennych systemów przyrodniczo-społeczno-gospodarczych. W pracy założono, że w obszarze wiejskim, w tym także na Polesiu Lubelskim, można wydzielić przestrzeń rolniczą, w tym przestrzeń objętą ulepszaniem. Przestrzeń rolnicza, w tym meliorowana, może być podzielona na część predysponowaną do intensywnego rolnictwa oraz część z dominacją funkcji przyrodniczych. W pracy podjęto problematykę zakresu, zasad i metod melioracji obszarów intensywnego rolnictwa oraz obszarów rolniczych cennych przyrodniczo Polesia Lubelskiego. Rozwój funkcji każdego z tych obszarów (systemów przestrzennych) wymaga specyficznych melioracji. Specyfika ta odnosi się szczególnie do terenów dolinowych – terenów bagiennych i pobagiennych, dolin rzecznych i terenów przyjeziornych. Znaczną uwagę poświęcono również systemowi wodno-melioracyjnemu Kanału Wieprz-Krzna, związanemu z regulacją rzek, budową zbiorników retencyjnych i wykonywaniem przerzutów wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top