RESEARCH PAPER
Zoo-cenoses of the land (forest, meadow and agricultural) ecosystems of the Lublin Polesie – current state and direction of changes
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Game Animal Breeding, Agricultural University, Akademicka 13 str., 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Zoology, Maria Curie Skłodowska University, Akademicka 19 str., 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (66), 179-195
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In Western Polesie zoo-cenoses, about 1500 are invertebrate species and 346 are vertebrate species. Among the invertebrates identified, 50 species belong to a group of protected animals among which are to be found forms indicative mainly of peat-bogs systems, rushes, psammophylic systems, forests or even xerothem1ic systems, all of which are threatened with extinction in varying degrees. The Polesie region remains an area where new species of Polish fauna are described and the numbers of many unique species do not show any tendency to decrease. Of the national vertebrates, the best known are: reptiles – being 78% of the Polish fauna, amphibians – 72%, birds – 65%, mammals – 50% and fish – 43%. In each of these groups there are species at the utmost risk from the threat of extinction of which the most representative for the Polesie region are: the mud turtle, Phoxinus percnurus and the aquatic warbler (Acrocephalus paludicola). The numbers of most vertebrates are stable but in some cases are decreasing (mainly in peat ecosystems and agro-cenoses), while in some cases the trend towards an increase is observed. The largest expansion – and consequently the heaviest impact upon the environment is characterized by such animals as: the beaver, the otter and the fox. Their influence on the environment is considerable.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zoocenozy ekosystemów lądowych: leśnych, łąkowych i rolnych Polesia Lubelskiego stan aktualny i kierunki zmian
bezkręgowce, kręgowce, stan obecny, kierunki zmian
W przebadanych zoocenozach Polesia Zachodniego zidentyfikowano ok. 1500 gatunków bezkręgowców i 346 kręgowców. Spośród wykazanych bezkręgowców ok. 50 gat. należy do zwierząt chronionych, wśród których znajdują się formy wskaźnikowe, głównie dla zespołów torfowiskowych, szuwarowych, psammofilnych, leśnych czy nawet kserotermicznych, oraz o różnym stopniu zagrożenia. W dalszym ciągu obszar Polesia jest miejscem opisywania nowych gatunków dla fauny Polski, a liczebność wielu gatunków unikatowych nie wykazuje tendencji spadkowych. Z krajowych zwierząt kręgowych najlepiej poznane są: gady – 78% fauny krajowej, płazy – 72%, ptaki – 65%, ssaki – 50% i ryby – 43%. W każdej gromadzie występują gatunki o najwyższym stopniu zagrożenia, z których najbardziej reprezentatywnymi dla Polesia są: żółw błotny, strzebla przekopowa i wodniczka. U większości gatunków kręgowców liczebność jest stabilna, u niektórych obniża się (głównie w ekosystemach torfowiskowych i agrocenozach), zaś u niektórych następuje trend wzrostowy. Największą ekspansją i znacznym oddziaływaniem na środowisko charakteryzują się: bóbr, wydra i lis. Charakteryzują się one znacznym oddziaływaniem na środowisko.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top