RESEARCH PAPER
Commercial utilisation of the Lublin Polesie
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Ecology, Agricultural University, Akademicka 13, 20-934 Lublin, Poland
 
2
Department of Cattle Breeding and Milk Evaluation, University of Podlasie, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (66), 219-227
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The structure of the arable crop-land of the Lublin Polesie – apart from wooded areas – differs much from that typical for the whole of Poland. There are more meadows (20.3%) as well as bogs and peat areas (nearly 3%), whereas less arable land (38.5%).Nowadays wooded areas (27.8) may grow because of the presence of wasteland and Lakeland. (6.2%) undergoing plant succession and a significant share of soils of too poor a quality to remain arable. In future, the Lublin Polesie should be about 45% woodland, which would contribute to its picturesque and 'touristy' qualities and the recreational value of the region, especially when we remember its beautiful lakes (65 lakes with a total area of over 35 km2).The 'Polesie' National Park, with its 6 panoramic view parks, 9 nature reserves and 3 nature trails are the major attractions of the Polesie. Taking this into consideration we may think that the only reasonable way to develop this area in future is to make it a base for recreational activities and short- and long-term tourism for the Lublin region in Poland. This, however, would require appropriate promotion both here and abroad. Animal and plant production should be geared to these objectives. At present it is based on the autonomy of particularly extensive farms, 80% of which are grain with very few animals. Instead orchard and vegetable production should be developed. The soil of the Polesie makes this viable. Meadows make it possible to produce high quality milk. The same is true of the production of beef and pork, as well as poultry and dairy products of unrivalled quality especially when considering those produced by more "industrial" methods. Moreover, it is absolutely necessary to modernise the roads and other elements of infrastructure. Today's forerunners of such an understanding of the function of the Polesie are: the 6 widely accessible recreation centres, I7 holiday centres with wooden huts, 10 camping sites, 8 sailing clubs, used also by boatsmen and fishermen, agro-tourist accommodation and similar farms, whose numbers grow from year to year.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gospodarcze wykorzystanie Polesia Lubelskiego
Polesie Lubelskie, gospodarcze znaczenie
Struktura użytkowania ziemi Polesia Lubelskiego – poza powierzchnią lasów – znacznie odbiega od ogólnopolskiego. Jest tu więcej użytków zielonych (20,3%) oraz bagien i torfowisk (blisko 3%), natomiast mniej gruntów ornych (38,5%). Obecne zalesienie (27,8%) ma potencjalne warunki wzrostu ze względu na odłogi i nieużytki (6,2%) podlegające sukcesji roślinnej oraz znaczną powierzchnię (10,3%) gleb o zbyt niskiej rentowności, aby utrzymywać je w użytkowaniu rolniczym. W przyszłości Polesie Lubelskie w ca 45% powinny pokrywać lasy, co podniesie krajobrazowe, a zarazem turystyczno-krajoznawcze i rekreacyjno-wypoczynkowe walory tej krainy, zwłaszcza w połączeniu z bogactwem wód (65 jezior o łącznej powierzchni ponad 35 km2). Inne atrakcje Polesia, to Poleski Park Narodowy, 6 parków krajobrazowych, 9 rezerwatów przyrody, 3 ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze, etc. Biorąc to pod uwagę można sądzić, że jedynie słusznym kierunkiem wykorzystania tej krainy w przyszłości będzie uczynienie z niej bazy rekreacyjno-wypoczynkowej krótko- i długoterminowej nie tylko dla Lubelszczyzny, Polski, ale po odpowiedniej promocji, także zagranicy. Należy jednak do tych celów przystosować zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą. Obecnie jest ona bowiem nastawiona na autarkię poszczególnych gospodarstw rolnych i nader ekstensywna, o czym świadczy m.in. 80% udziału zbóż w strukturze zasiewów oraz bardzo niska obsada zwierząt. Zamiast tego nieodzowny jest rozwój sadownictwa i warzywnictwa. Użytki zielone stwarzają możliwość taniej produkcji mleka o wysokiej jakości. To samo odnosi się do produkcji mięsa wołowego, wieprzowiny, drobiu oraz nabiału o walorach nieporównywalnych z produktami uzyskiwanymi metodami przemysłowymi". Prócz tego nieodzowna jest modernizacja dróg, a także innych elementów infrastruktury. Zwiastunami takiego przejmowania funkcji Polesia Lubelskiego są już dzisiaj: 6 ogólnodostępnych ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, 17 ośrodków zakładów pracy i organizacji społecznych, 13 obszarów prywatnych działek rekreacyjnych z zabudową letniskową, 10 pól biwakowych i kampingowych, 8 stanic żeglarskich, wioślarskich i wędkarskich, kwatery agroturystyczne i także gospodarstwa, których liczba z roku na rok wzrasta.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top