RESEARCH PAPER
Trombe's wall incorporated in a piggery building construction
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 205-210
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The basis for this paper is formed on the reference that provide assumptions to provide self-heating of livestock buildings and the simulation analysis. There has been found that the application of a composed structure, called Trombe's wall, can distinctly improve thermal and air humidity conditions in these objects. This can be achieved with no additional energy supply. Some average calculation of thermal balance estimation is presented. Figures show FEM mesh on the analysed object and transient results.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie ściany Trombe 'a w budynkach dla trzody chlewnej
samoogrzewalne budynki trzody chlewnej, analiza pola temperatury, Metoda Elementów Skończonych
W oparciu o przedstawione w publikacjach założenia określające warunki zapewnienia samoogrzewalności budynków inwentarskich oraz wykonaną analizę symulacyjną stwierdzono, że zastosowanie ściany o konstrukcji złożonej, znanej pod na zwą ściany Trombe'a, może znacznie poprawić warunki termiczne i wilgotnościowe w tych obiektach, bez konieczności dodatkowego zasilania energią. Podano uproszczone obliczenie poprawy bilansu ciepła w obiekcie. Rysunki przedstawiają siatkę elementów s kończonych na analizowanym obiekcie i wyniki symulacji stanu nieustalonego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top