RESEARCH PAPER
Characterization of wind speed and calms in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology and Marine Meteorology, University of Szczecin, ul. Wąska 3, 71-407 Szczecin, Poland
 
2
Department of Agrometeorology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI, 3, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 111-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study presents temporal and spacial distribution of wind speed, based on the measurements of wind speed and cal m periods for three observation times (700, 1300, 2100) from 28 meteorological stations in the years 1948-1967. The following values were calculated: mean and maximum wind speed for particular months, variability coefficient, frequency of years with the monthly wind speed: up to 2.5 m s-1, from 2.5 to 5.0 m s-1 and above 5.0 m s-1. It was found that there is a great spatial and temporal distribution of wind speed over the country, both in months and 24-hour periods. In Poland wind speed decreases from north-west to south-east. The areas of the greatest air pollution (upper-Silesia and Cracow region) are characterised by the highest frequency of calms in total observations. Among the three analysed wind speeds, the wind at the speed 2.6-5.0 m s-1 occurs most frequently, especially in cool season, in the morning and in the evening whereas in June and July in the afternoon. Mean monthly wind speeds above 5.0 m·s-1 occur mainly in winter and spring.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka prędkości wiatru i cisz w Polsce
wiatr, prędkość, cisze, rozkład czasowy, przestrzenny
Wykorzystując wyniki pomiarów prędkości wiatru z trzech terminów obserwacji (700, 1300, 2100) oraz występowania cisz z 28 stacji meteorologicznych PIHM za lata 1948-1967 przedstawiono czasowy i przestrzenny rozkład prędkości wiatru i cisz. Obliczono średnie, maksymalne wartości i współczynnik zmienności według miesięcy oraz częstość lat z miesięcznymi prędkościami wiatru w trzech przedziałach prędkości: do 2,5 m·s-1 , od 2,6 do 5,0 m·s-1 i powyżej 5,0 m·s-1. Stwierdzono duże przestrzenne i czasowe zróżnicowanie prędkości wiatru na terenie kraju, zarówno w układzie miesięcznym jak i dobowym. W Polsce prędkość wiatru zmniejsza się z północnego zachodu na południowy wschód. Obszary o największym zanieczyszczeniu atmosfery (Górny Śląsk i rejon Krakowa) charakteryzują się największym udziałem cisz w ogólnej liczbie obserwacji. Spośród trzech analizowanych przedziałów prędkości wiatru, najczęściej notuje się wiatry o prędkościach od 2,6 do 5,0 m·s-1 zwłaszcza w chłodnej porze roku, w godzinach rannych i wieczornych, a w czerwcu i lipcu w godzinach południowych. Wiatry o średnich miesięcznych prędkościach powyżej 5,0 m·s-1 występują głównie zimą i wiosną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top