Physical methods used in the monitoring of air pollution in the Białowieża Primeval Forest
 
More details
Hide details
1
Forest Research Institute, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary Białystok University of Technology, Branch Faculty of Forestry ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka
 
2
Forest Research Institute, European Centre for Natural Forests, Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 449–458
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents the methodology used in the monitoring of air pollution in Białowieża Primeval Forest. On 7 permanent observation plots concentration of gaseous pollutants and chemical composition of bulk deposition are determined. Measurements are performed in accordance with methods used in national and European programs for monitoring of forests. Passive sampling method for determination of gaseous pollutants as well as methods for investigation of bulk deposition, i.e. ion chromatography and inductively coupled plasma optical emission spectrophotometry (ICP-OES) methods are described. The evaluation of level, direction of changes and spatial distribution of total deposition of sulphur and nitrogen in Białowieża Primeval Forest in the years of 2002-2010 are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metody fizyczne stosowane w monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej
Puszcza Białowieska, monitoring zanieczyszczeń powietrza, depozycja siarki i azotu
W pracy przedstawiono metodykę stosowaną w monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej, gdzie zlokalizowana jest sieć 7 punktów pomiarowych, w któ-rych mierzone jest stężenie w powietrzu zanieczyszczeń gazowych (depozycja sucha) i skład chemiczny opadów atmosferycznych (depozycja mokra). Pomiary wykonywane są według jednolitej metodyki stosowanej w europejskim i krajowym monitoringu lasu. Opisano metodę pasywną pomiaru zanieczyszczeń gazowych oraz metody badań opadów atmosferycznych, w tym metodę chro-matografii jonowej (IC) oraz optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES). Przedstawiono ocenę poziomu i trendów zmian oraz rozkładu przestrzennego depozycji całkowitej siarki i azotu na obszarze Puszczy Białowieskiej w latach 2002-2010.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125