Integrated production of early potato varieties: Cyprian, Michalina and Viviana har-vested in two dates
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute – NRI, Department of Storage and Processing of Potato, Division Jadwisin Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock, Poland
 
 
Publication date: 2016-04-20
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 129-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2011-2013, the Institute of Plant Breeding and Acclimatization-National Research Institute, Department of Jadwisin, conducted a field experiment whose goal was to develop an appropriate agricultural technology for new varieties in order to provide a high marketable yield of "young" potatoes, gathered on an early date of harvest – after 75 days from planting, and of potatoes harvested at full maturity of tubers, using different nitrogen doses. It was found that after 75 days from planting the very early variety Viviana produced higher yield than the early varieties Cyprian and Michalina, and after reaching full maturity the highest yield was obtained from cv. Michalina, while the yield of cv. Cyprian and Viviana was similar. In the integrated protection of "young" potatoes from 3 to 7 treatments were used, and in potato at full maturity stage from 7 to 9 treatments, depending on the weather and on disease pressure. Based on the total yield regression in relation to the applied nitrogen fertilisation rates, the maximum nitrogen dose (the dose at which the highest yield of tubers was obtained) was calculated for the variety and time of harvesting, and then the recommended doses of nitrogen were determined, smaller than the maximum biological dose by from 15 to 30 kg ha-1, depending on the cultivar, but characterised by better use of this component. In the conditions of the sandy soil the varieties Cyprian and Viviana were characterised by average nitrogen requirements (recommended dose – 80 kg ha–1), while high nitrogen requirements were characteristic of variety Michalina (recommended dose – 90 kg ha–1) on the first harvest date. On the second harvest date varieties Michalina and Viviana had average nitrogen requirements (recommended dose – 120 kg ha–1), while high nitrogen requirements were characteristic of variety Cyprian (recommended dose – 140 kg ha–1).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Integrowana produkcja wczesnych odmian ziemniaka: Cyprian, Michalina i Viviana zbieranych w dwóch terminach
ziemniak, jadalne odmiany wczesne, Plon, nawożenie, ochrona, termin zbioru
W latach 2011-2013 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział Jadwisin, przeprowadzono doświadczenie polowe, którego celem było opracowanie agrotechniki nowych odmian zapewniającej wysoki plon handlowy ziemniaków „młodych”, zbieranych we wczesnym terminie zbioru – po 75 dniach od sadzenia i ziemniaków zbieranych po uzyskaniu przez bulwy dojrzałości pełnej, przy zastosowaniu zróżnicowanego nawożenia azotem. Stwierdzono, że po 75 dniach od sadzenia bardzo wczesna odmiana Viviana plonowała wyżej niż wczesne odmiany Cyprian i Michalina, a po osiągnięciu pełnej dojrzałości większe plony wykształciła odmiana Michalina, natomiast poziom plonowania odmian Cyprian i Viviana był zbliżony. W integrowanej ochronie ziemniaków młodych zastosowano od 3 do 7 zabiegów, a w ochronie ziemniaków dojrzałych od 7 do 9, w zależności od pogody i presji choroby. Na podstawie regresji plonu ogólnego w stosunku do zastosowanego poziomu nawożenia azotem ustalono dawki azotu maksymalne (przy których uzyskano najwyższy plon bulw) dla poszczególnych odmian i terminów zbioru oraz określono zalecane dawki azotu, które są mniejsze od maksymalnych biologicznie od 15 do 30 kg N×ha–1 w zależności od odmiany, ale charakteryzują się lepszym wykorzystaniem tego składnika. W warunkach gleby lekkiej, odmiany: Cyprian i Viviana miały średnie wymagania odnośnie azotu (dawka zalecana – 80 kg×ha–1), a odmiana Michalina duże (dawka zalecana – 90 kg×ha–1) w pierwszym terminie zbioru. W drugim terminie zbioru odmiany Michalina i Viviana wyróżniały się średnimi wymaganiami azotowymi (dawka zalecana – 120 kg×ha–1), a odmiana Cyprian – dużymi (dawka zalecana – 140 kg×ha–1).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top