Influence of vacuum – drying parameters on sorption properties of dried strawberries
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(3), 477-486
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work presents the influence of changes in parameters of vacuum – drying (temperature and pressure) on sorption properties of dried strawberries. Fruits were dried in temperature 50 and 70°C under the pressure 4 and 16 kPa. Vacuum drying were also conducted during the first 4 hours in the temperature 70 C and next temperature was decreased to 50°C at a pressure of 4 kPa, and drying in which after 4 hours the pressure was increased from 4 to 16 kPa at drying temperature of 70°C. In vacuum – dried strawberries increase of water content after 5 and 24 – hours keeping it in an environment with water activity 0.648 was determined. It was shown that with the increase of drying temperature or pressure the water adsorption capacity was decrease for vacuum-dried strawberries. Fruits, dried at a temperature of 70°C and a pressure of 16kPa absorbed less water vapor after 5 and 24 hours than the fruits obtained at 50°C and 4 kPa. It was also found that the temperature drop during drying process can get dried strawberries, which after 24 hours, will absorb more water vapor than the fruits which were obtained at variable pressure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ parametrów suszenia próżniowego truskawek na właściwości sorpcyjne suszu
truskawki, suszenie próżniowe, sorpcja pary wodnej, temperatura, ciśnienie
W pracy przedstawiono wpływ zmiany parametrów suszenia próżniowego truskawek (temperatury i ciśnienia) na właściwości sorpcyjne otrzymanych suszy. Zakres pracy obejmował wykonanie czterech suszeń próżniowych w temperaturze 50 i 70oC oraz pod ciśnieniem 4 i 16 kPa. Przeprowadzono także suszenie próżniowe, w czasie którego po 4 godzinach zmieniano temperaturę z 70 do 50oC przy ciśnieniu 4 kPa, oraz suszenie, w którym po 4 godzinach podwyższono ciśnienie z 4 do 16 kPa przy temperaturze suszenia 70°C. W suszonych próżniowo truskawkach oznaczono zawartość suchej substancji, oraz wyznaczono przyrost zawartości wody po 5 i 24 godzinach przetrzymywania suszy w środowisku o aktywności wody 0,648. Wykazano, że wraz ze wzrostem temperatury lub ciśnienia suszenia następuje pogorszenie zdolności adsorpcji pary wodnej przez suszone próżniowo truskawki. Owoce suszone w temperaturze 70oC i ciśnieniu 16kPa wchłonęły mniej pary wodnej po 5 i  24 godzinach, niż susze otrzymane w 50oC i 4 kPa. Stwierdzono także, że skokowe obniżenie temperatury suszenia podczas procesu pozwala otrzymać suszone truskawki, które po 24 godzinach wchłaniają więcej pary wodnej niż owoce uzyskane przy zmiennym ciśnieniu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top