Influence of selected cultivation factors on grain sprouting in spring wheat
 
More details
Hide details
1
Chair of General Cultivation of Soil and Plants, University of Podlasie, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 533-541
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Abstract. The research was carried out in the years 2001-2003 in the fields of the Zawady Experimental Station owned by the University of Podlasie. The field experiment was a 4-replication trial established in the randomised blocks design. Two factors were analysed in the study: cultiva-tion technology differentiated in terms of fertilisation and protection, and spring wheat variety. Factor I included the following cultivation technologies: extensive, conventional and intensive. Varieties, O1 – Opatka, O2 – Hezja and O3 – Torka, constituted factor II. Determination of sprout-ing in ears by means of the Schleiper method was carried out after harvest. The ears were stored for 3, 6 and 9 days at the temperature of about 20ºC and air humidity of 96-98%. The evaluation of sprouting made it possible to prove significant differentiation of the varieties in respect to their predisposition to sprouting at successive assessment dates and in successive years. The highest differentiation of varieties was found on the 3rd day of the assessment. According to the class divi-sion and depending on the sprouting bonitation, all the evaluated varieties were classified as belong-ing to the second class which is characterised by medium resistance to sprouting (sprouting within the limits of 1.6-3.5). The sprouting level varied in the years. In all the varieties the highest level of sprouting was observed in the year 2002 when the precipitation sum in the period from April to August was the highest. Distinct tendency was observed towards changes in predisposition to sprouting as a result of the application of varying cultivation technologies. The grains of all the varieties under intensive cultivation were characterised by the highest level of sprouting.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na skłonność do porastania ziarna pszenicy jarej
jakość ziarna, porastanie, pszenica ozima
Badania przeprowadzono w latach 2001-2003 na polach Rolniczej Stacji Doświadczalnej Akademii Podlaskiej w Zawadach. Doświadczenie polowe zostało założone w układzie losowanych bloków, w czterech powtórzeniach. W badaniach analizowano dwa czynniki: technologię uprawy zróżnicowaną pod względem nawożenia i ochrony oraz odmianę. Czynnik I –technologie uprawy: ekstensywna, standardowa, intensywna. Czynnik II – odmiana: O1 – Opatka, O2 – Hezja, O3 – Torka. Po zbiorze dokonano oznaczenia porastania w kłosach bezpośrednią metodą Schleipa. Kłosy przetrzymywano przez 3, 6 i 9 dni w temperaturze około 20oC i wilgotności powietrza 96-98%. Przeprowadzona ocena pozwoliła na wskazanie istotnego zróżnicowania odmian pod względem skłonności do porastania w kolejnych terminach oceny i kolejnych latach. Największe zróżnicowanie odmian stwierdzono w 3 dniu oceny. Według podziału na klasy, w zależności od bonitacji porastania wszystkie badane odmiany pszenic zostały zaliczone do klasy drugiej o odporności średniej (porastanie w przedziale 1,6-3,5). Stopień porastania był różny w latach. U wszystkich odmian najwyższy stopień porastania wystąpił w 2002 roku, kiedy to suma opadów za okres od kwietnia do sierpnia była najwyższa. Zaobserwowano wyraźną tendencję do zmian w podatności na porastanie w efekcie zastosowania różnych technologii uprawy. Ziarno wszystkich odmian charakteryzowało się najwyższym stopniem porośnięcia przy technologii intensywnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top