RESEARCH PAPER
Evaluation of wheat grain quality using digital image analysis
 
More details
Hide details
1
Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, Poland
 
2
Research Centre for Cultivar Testing, 63-022 Słupia Wielka, Poland
 
3
Institute of Chemical Technology, Technická 5, 16628 Praha, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 153-161
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Wheat kernel size and shape variability was examined with intent to use characteristics of kernel geometry for grain quality evaluation. Kernels of Polish wheat cultivars of A, B, and C classes were examined. Quality of cultivars were determined in 9-scores Classification System of Cultivar Quality, in which protein content and quality, falling number, yield, colour, and water absorption of flour, softening and extension energy of dough, and bread specific volume are measured. Kernel size and shape were simultaneously measured with DIA and traditional methods. Area, minimum and maximum axes, minimum, maximum, and average diameters, minimum and maximum radia, perimeter, length, width and aspect, roundness, and plumpness of each object (single kernel image) were determined in DIA method. Statistically analysed data showed good usability of above-mentioned DIA indices for recognition of the same cultivar samples from different cultivation location. Proper classification of the same quality grain samples of different cultivars from different locations was also obtained. Relationship found between proposed parameters of kernel geometry and wheat grain quality could be use for developing of simple and noninvasive method of automatic classification of wheat grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu w ocenie jakości ziarna pszenicy
DIA, geometria ziarniaków, jakość ziarna, pszenica
Podjęto próbę zastosowania cyfrowej analizy obrazu (DIA) do oceny zmienności wielkości i kształtu ziarniaków pszenicy i wykorzystania zebranych danych do oceny jakości ziarna. Badano ziarniaki odmian pszenicy klasy A, B i C. Odmiany klasyfikowano przy pomocy 9-punktowego systemu oceniając zawartość i jakość białka, liczbę opadania, ogólny wyciąg, barwę i wodochłonność mąki, rozmiękczenie i energię podnoszenia się ciasta oraz objętość chleba. Wielkość i kształt ziarniaków oznaczano równolegle dwiema metodami – tradycyjną i cyfrową (DIA). W DIA mierzono powierzchnię rzutu, dużą i małą oś, maksymalną, minimalną i średnią średnicę, maksymalny i minimalny promień, obwód, długość, szerokość oraz aspekt, kulistość i wypełnienie pojedynczych obiektów. Uzyskane rezultaty poddane analizie statystycznej wykazały przydatność tych parametrów do poprawnego wyróżniania prób ziarna tej samej odmiany uprawianej w ośmiu typowych regionach. Otrzymano również poprawną klasyfikację (grupowanie) prób ziarna tej samej jakości pochodzących z różnych odmian i różnych miejscowości. Wydaje się zatem, że powiązanie geometrii ziarniaków z całościową oceną jakości rokuje nadzieję na opracowanie uproszczonej metody automatycznej klasyfikacji ziarna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top