Quality of scotch pine assimilatory apparatus in the vicinity of electromagnetic field generated by electrical power line
 
More details
Hide details
1
Department of Forest Engineering, The August Cieszkowski Agricultural University of Poznań
 
2
Department of Mathematical and Statistical Methods, The August Cieszkowski Agricultural University of Poznań ul. Mazowiecka 41, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 333-343
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the conducted research was to define the influence of electromagnetic field on the length and mass of pine needles and increase in tree height. Conifer material was taken from three-year-old pine cultivation within five research transects at distances of 10 m, 20 m, 30 m, 40 m and 50 m from the power transmission line. Statistical analysis proved that pine trees growing within a distance of 30 m from electrical power line had smaller length and lower assimilating apparatus mass. Relatively to trees growing in transects outlying about 40 m and 50 m, a lower overall height was also noted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość aparatu asymilacyjnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zasięgu oddziaływania pola elektromagnetycznego generowanego przez linię elektroenergetyczną
linia elektroenergetyczna, pole elektromagnetyczne, jakość aparatu asymilacyjnego sosny, przyrost na wysokość
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu pola elektromagnetycznego generowanego przez linię elektroenergetyczną na długość i masę igieł sosnowych oraz przyrosty drzewek na wysokość. Materiał roślinny poddany analizie pobierano z 3-letniej uprawy sosnowej w ramach 5 transektów badawczych wyznaczonych w odległości 10 m, 20 m, 30 m, 40 m i 50 m od linii przesyłowej. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że drzewka sosnowe rosnące w odległości do 30 m od linii elektroenergetycznej cechowały się mniejszą długością i masą aparatu asymilacyjnego oraz mniejszą wysokością całkowitą w stosunku do drzewek rosnących na transektach oddalonych o 40 m i 50 m.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top